Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van hen daartoe het verlangen te kennen geeft, of wanneer de ondernemingsraad dit wenscht, terwijl eveneens een zoodanige bijeenkomst wordt gehouden, zoo de ondernemer daartoe het verlangen te kennen geeft. De voorzitter van den ondernemingsraad is tevens leider van de ondernemingsvergaderingen.

Tenslotte is het ook nog mogelijk te komen tot het vormen van groepsraden binnen de onderneming. Geen groepsraden in den zin , zooals deze in de Duitsche wet zijn te vinden, waar groepsraden kunnen worden gevormd voor hoofd- en handarbeiders.

Deze scheiding is door de commissie in haar ontwerp van wet ook niet overgenomen.

Doch wel kan het wenschelijk zijn, dat in bepaalde - in het algemeen omvangrijke - ondernemingen één of meerdere groepen van werknemers krachtens den aard hunner werkzaamheden of de plaats welke zij in de onderneming innemen, aan een afzonderlijke vertegenwoordiging behoefte gevoelen. Dan kunnen groepsraden worden gevormd, waarin de speciale belangen van die groepen kunnen worden j besproken.

Tot de vorming van dusdanige groepsraden kan slechts worden overgegaan, wanneer tenminste 10 werknemers aan den ondernemingsraad, welke over het vormen van een zoodanigen groepsraad heeft te beslissen, daartoe het verlangen te kennen geven. Wijst de ondernemingsraad het verzoek van de hand, dan staat beroep bij het scheidsgerecht open, dat beslist.

De bevoegdheden van de groepsraden zijn analoog aan die van den ondernemingsraad.

Om te voorkomen, dat de groepsraad uit den band zal springen, is hij gehouden al zijn besluiten aan de goedkeuring van den ondernemingsraad te onderwerpen. Tegen de beslissing van den ondernemingraad kan dan zoowel de ondernemer als de groepsraad bij het scheidsgerecht in beroep gaan.

19

Sluiten