Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Is in het hierbovenstaande de vorm weergegeven, waarin de commissie medezeggenschap geregeld wenscht te zien in de bedrijven» welke voorloopig nog in particulier bezit zullen zijn m hoofdstuk:YV van haar rapport is een regeling voor het Gemeenschapsbedrijf ontworpen.

Als grondslag is daarvoor genomen de regeling, zooals deze al in het Socialisatie-rapport is aangegeven.

De overheidsbedrijven dienen in tweeërlei opzicht gereorganiseerd

te worden.

Ten eerste voor wat den beheersvorm betreft; ten 1^*^*^** van de plaats, wefee het personeel in een gemeenschapsbedrijf dient

in te nemen. ..r u f+

De beheersvorm van het gemeenschapsbedrijf - zoo heett de

Socialisatiecommissie het al aangegeven - dient soepeler te Z1jn, dan

bij het tegenwoordige overheidsbedrijf.

Aan het hoofd van elk overheidsbedrijf komt een Raad van Beheer te staan, welke als volgt wordt samengesteld: § der leden uit vertegenwoordigers van de gemeenschap en \ uit vertegenwoordigers van het gezamenlijke personeel. De vertegenwoordigers van de gemeenschap worden door het in aanmerking komend orgaan (Tweede Kamer, Provinciale Staten, Gemeenteraad) al of niet uit midden aan-

gewezen. , A-.

De vertegenwoordigers van de bedrijfsgenooten worden - en dtt in afwijking van hetgeen de Socialisatie-commissie gewild heett volgens een stelsel van evenredigheid, uit lijsten, door de vakvereenigingen opgemaakt, voor den tijd van 4 jaren gekozen.

Niet, zooals de Socialisatie-commissie dit heeft gedacht, zullen alleen personen, buiten het bedrijf staande, in den Raad van Beheer kunnen worden gekozen, doch eveneens leden van het personeel, zoo zij althans den meerderjarigen leeftijd hebben bereikt en ingezetenen zijn. Verkiezing wordt geprefereerd boven aanwijzing, omdat verwacht

20

Sluiten