Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt, dat hierdoor het gevoel: medezeggenschap te bezitten, meer tot de arbeiders m het bedrijf werkzaam zal doordringen.

Het gevaar, dat de Socialisatie-commissie voor oogen heeft gestaan toen zij den regel voorschreef, dat geen bedrijfsgenooten in den Raad van Beheer zullen kunnen worden opgenomen, ducht deze commissie met. Immers, zouden de vertegenwoordigers van het personeel hun plaats in dezen beheersraad zóó slecht begrijpen, dat zij uitsluitend hun groepsbelangen, in plaats van de bedrijfsbelangen, in casu het gemeenschapsbelang, zouden voorstaan, dan zou het heel spoedig met hun invloed gedaan zijn. De fout corrigeert zichzelf,' op straffe van medezeggenschap tot een aanfluiting te maken. Eén lid van deze commissie is het op dit stuk met de Socialisatie-commissie eens gebleven.

De Raad van Beheer heeft de algemeene leiding van het bedrijf en vergadert onder voorzitterschap van den wethouder, in welke vergadering de directeur aanwezig is. Uit zijn midden kan de raad een kleine commissie benoemen - analoog aan den beheersvorm van de Naamlooze Vennootschap - een zgn. Raad van Toezicht, welke met den directeur in meer geregeld contact zal staan.

De algemeene bevoegdheden van den Raad van Commissarissen zijn gehouden binnen de grenzen, door het openbaar lichaam (Raad Staten of Rijk) zelf getrokken, welke lichamen eveneens de jaarlijkschê bedrijfsbegrootingen vaststellen.

Voorts behoeft de Raad van Beheer - als voorbeeld wordt steeds een gemeentebedrijf genomen - de goedkeuring van B. en W. omtrent algemeene bedrijfsregelingen, terwijl belangrijke beslissingen aan de goedkeuring van den Gemeenteraad blijven onderworpen. Besluiten welke zonder goedkeuring van B. en W. van kracht zijn, kunnen toch door dit college vernietigd worden. Gelijke regelen zijn voor provinciale-en njksbednjven te treffen.

De regeling der arbeidsvoorwaarden geschiedt op de wijze - zooals dit geheel past in het stelsel der commissie - door onderhandelingen

21

Sluiten