Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeggenschap komt hier scherp naar voren: medezeggenschap is niet in \

de allereerste plaats voor de arbeiders, maar voor ae praautuvuwi v««i het bedrijf noodzakelijk, omdat het bedrijf niet den arbeiders, die er in werken zal toebehooren, doch de gemeenschap, welke er baat bij zal vinden, dat allen, die bij het gemeenschapsbedrijf zijn betrokken,

medewerkende en medezeggende leden zuilen zijn.

Hier dient nu direct ten duidelijkste bij op den voorgrond te worden gesteld, dat medezeggenschap, zooals het door de commissie nader is uitgewerkt en gelijk dit reeds in het Socialisatie-rapport voor het gesocialiseerd bedrijf is geschied, bij de onderneming5) zelve aanvangt.

En daarnaast moet het andere, ik zou willen zeggen het belangrijkste beginsel, dat in dit rapport is neergelegd en uitgewerkt, naar voren worden gebracht, n.1. medezeggenschap in den ondernemingsraad wordt niet gegeven om de algemeene arbeidsvoorwaarden te regelen, omdat dit ten volle blijft, waar het hoort: bij de werknemers- en werkgeversorganisaties.

Deze twee punten zijn niet van zoo een ondergeschikte beteekenis, als op het eerste gezicht zou kunnen schijnen.

Op het gebied van medezeggenschap bestaat in ons land al een stukje geschiedenis, dat, op den naam afgaande, de gedachte zou kunnen wekken, dat onzerzijds met die richting instemming zou kunnen worden betuigd.

Ik doel hier op het bedrijfsradenstelsel, bekend onder den naam van het stelsel-Veraart", hetwelk principieel is uitgewerkt en toegepast in dë z.g.n. tariefsgemeenschap in de typografie. En voorts — m P-rooten stijl — in het Roomsche Bedrijfsradenstelsel.

In dit stelsel van medezeggenschap wordt aan de werknemers in de

.) Ik volg hier, op het voetspoor der commissie, de terminologie onderneming", wanneer een bepaald bedrijf ermede wordt bedoeld en spreek van .bedrijf indien daarmede de geheele „bedrijfstak" moet worden aangegeven. „Betriebsrat wordt dus vertaald door „ondernemingsraad".

30

Sluiten