Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat zij met het oog op de belangen van het bedrijf op elkander zijn aangewezen, dat zij moeten vormen een eenheid.

Die eenheid vinden zij in den Bedrijfsraad, welke voor de helft uit patroons en voor de helft uit arbeiders is samengesteld." ')

Waar het collectief contract, met zijn periode van wapenstilstand niet gebracht heeft de sterk begeerde verzwakking van den klassenstrijd, daar moeten verdere consequenties uit dit systeem getrokken worden door het instellen van bedrijfsraden, waar de „patroons en arbeiders niet als vijanden tegenover elkaar behooren te staan".

De fijne nuanceering in woordkeuze in dit betoog — waarin deze socioloog zijn meester niet vindt — dat arbeiders en patroons niet als vijanden tegenover elkander „behooren" te staan, zal vooral in de metaalindustrie, waar de uitbuiting wel zeer scherpe verhoudingen in ons land heeft aangenomen, niet verkeerd worden begrepen.

Wanneer de roomsche en christelijke arbeiders in deze atmosfeer in den bedrijfraad in slaap zijn gewiegd, dan kunnen zij verder vrij profiteeren van de verkregen „eenheid" tusschen kapitaal en arbeid. Ziehier hoe prof. Aengenent dit nader voor hen heeft uitgewerkt: En die eenheid heeft ten taak niet alleen om zorg te dragen voor de nauwkeurige naleving der collectieve arbeidsovereenkomst, maar ook om op geregelde tijden gezamenlijk te beraadslagen over den toestand van het bedrijf, over de te voeren prijspolitiek, over de middelen om de voortbrenging op te voeren zonder de arbeidskrachten overmatig te belasten, en over de nooden en verlangens van gevers en werknemers. Wij vinden daarin dus een organisatie van de bij het bedrijf betrokken twee partijen, die met het oog oP de tijdsomstandigheden, waarin wij nog leven, niet sterker zou kunnen zijn." ') En wat verder:

Arbeiders en patroons, werkzaam in eenzelfde bedrijf, zijn niet elkanders doodsvijanden; integendeel, natuurlijkerwijze behooren zij bij elkaar." )

Zulk een ontboezeming lijdt niet aan gebrek aan overtuiging; het

Prof. Aengenent „Het bedrijfsradenstelsel verwezenlijkt", pag. n. t. a. p. blz. ii—ia. ")t. a. p. blz. 14.

32

Sluiten