Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Veel woorden behoef ik feitelijk aan dit stelsel niet meer te verspillen nu het doodsk okje - door het uittreden van „Het Nederlands^ Vel bond van Werkgeversvakvereenigingen" uit de R.-K. BedriifsgXd ~ 31 °Ver dk St6lSel Van S°dale lenigheid heeft

De werkgevers, in dat verbond georganiseerd, gelooven graag in de woorden, door Paus Leo XIII in zijn encycliek „Rerum Nova rum' • tot de werkgeversklasse gesproken, doch dat is al zóó lang geleden en de tijden zlJn er niet naar om dat alles zóó letterlijk op teMtlen

tot staker 6 r£geT h6bben meemialen de arbdders ^dwongen Sbruikt g7 Zï hhehbbei\da,ar°P re6dS dikwiJ'ls het waP- der uitsluiting febbën ^ IO°nen Verlaa&d' den WerktiJd ^rlengd; zij

hebben, wat er aan socale maatregelen in den loop der jarenin dl

lTZ7l°nTT " °P^n0men' met greep eruit genomen zooat dit inZh d T, b6ginSel Van de "-HdariteitsgLchte" zooals dit in het stelsel van roomsche bedrijfsraden tot uitdrukking komt niet onder voor de liberale werkgevers; die, onder het mom df „vrijheid te brengen, de arbeidersklasse in onvrijheid sloeg en haar klonk aan het kapitalisme. ë

sclfao tltZ'T arbddr ZUll6n bij d6Zen V°rm Van moderne k-chtschap afstand doen van hun „vrijheid" om te staken?

Neen toch niet. Zij zullen wèl mogen staken slechts om deze eenig geoorloofde reden: indien de werkgevers bij „de vaststelling der prijzel en leveringsvoorwaarden ongeoorloofd zijn geweest" Op zichzelf is deze uitvinding nog niet zoo gek Als staken feitelijk een verboden handeling is, dan is het niet zoo onverstandig slechts dusdanige omstandighefen voor het voerTn van Z de a^e'f Ï ^ M 3 voorbaat verzekerd!"

eltrnewordrtrent ^ d0d ^ £ S 5 elkaar

eens zullen worden

") t. a. p. blz. 28

35

Sluiten