Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het opheffen van het stakingrecht wordt den r.-k. arbeiders echter ruimschoots vergoed. Het bestuur troost de katholieke arbeiders dan met deze toelichting:

Artikel 3 luidt dan ook zeer breed: „De Centrale Raad stelt zich ten doel de bevordering van den socialen vrede tusschen de verschillende klassen en standen der samenleving." Hierbij springen terstond naar voren drie in artikel 4 genoemde middelen om dit doel te bereiken: „het bevorderen van het tot stand komen van prijzen van diensten en goederen, waarbij een maatschappelijk geoorloofde rente èn winst en goede arbeidsvoorwaarden gewaarborgd worden, en de afnemers derhalve prijzen betalen, die redelijkerwijze gevraagd kunnen worden; het verleenen van bemiddeling, ter voorkoming en oplossing van strijd tusschen verschillende sociale groepen; het bestudeeren van maatregelen op gebied der sociale overheidsbemoeiing en het zenden van adressen daaromtrent aan regeeringslichamen." ")

Wanneer we uit de practijk weten, welken maatstaf de katholieke patroons aanleggen bij het bepalen van geoorloofde „loonen en geoorloofden „arbeidstijd en overige arbeidsvoorwaarden dan behoeven we niet in twijfel te verkeeren over het begrip „geoorloofde winst en rente", die deze heeren tot zich willen trekken en waarvoor de arbeiders hun vrijheid van staken ten offer moeten brengen.

En dit alles voor het bekomen van medezeggenschap op den grondslag van de solidariteitsgedachte, die zelfs in bedrijven, waarin de werkgeversvakvereenigingen geen prijs- of leveringsovereenkomsten voor haar leden vaststellen, niet verder reikt dan „voorzoover zij betreft de arbeidsvoorwaarden". 14)

Bij het nauwkeurig tegenover elkander stellen van de beginselen, waarop ons rapport over medezeggenschap steunt en zooals deze in de uiteenzettingen van de katholieken te vinden zijn, stuit men merkwaardigerwijze daar op twee geheel verschillende systemen en methoden van verdediging.

Het sterkst is dit wel tot uitdrukking gekomen in de redevoering, welke de pater-Jezuïet Mr. Dr. Ch. Raaymakers gehouden heeft m

'») t. a. p. blz. 33. ") t. a. p. blz. V).

36

Sluiten