Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het instellen van een consumentenraad - als een vijfde rad aan den

rSf^f ~/aS f,? 2khZelf al de &eweld%ste blamage, welke hun bedrijfsradenstelsel kon treffen. Het meest overheersende belang in de maatschappij - dat van den consument - was maar over het nootd gezien. Kautsky zegt het treffend juist:

„Consument is een ieder. De gezamenlijke consumenten vormen tezamen

ï ieder iTOnarbeider is —■ *** ««

consument niet ondergeschikt te doen worden aan dat van den producent of produceerende groepen, behoeft men maar te denken aan de eeuwenoude tegenstelling tusschen stad en land; aan de tegenstelling tusschen verschillende groepen producenten en consumeren ^ Ultdmkking k°mt in ^ VOOr vrijhandel en

Medezeggenschap wordt den arbeider in het R.-K. Bedrijfsraden «elsel verleend ter bestendiging van het privaat bezit, ter b v^ van de macht der kapitalistische klasse ë ë

BH ZT1*- Wij'ZC hii Z°°d0ende het kind van de rekening,

de eLnlit g^maa^ïPPeliike verhoudi^n is de arbeider nift

zoovéf Ï'^ÏT'" Hl,,kan dednemen aan de Productie' voorzoover er redelijke kans is, dat zijn arbeid voldoende ondernemersen^ kla- - * eigenlijke product en de arbeidersklasse levert ,n haar dienst haar arbeidskracht tegen loon.

■) Karl Kauteky: Was ist Sozialisienmg ? Referaat, gehouden op het 2e Rijkscongres van Arbeiders-, Soldaten- en Boerenraden, April igig. *

43

Sluiten