Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het bednjfsbestuur, zal dan spoedig worden ingedeeld bij het andere gedeelte van de bedrijfsleiding en mede verantwoordelijk worden gesteld voor den gang van zaken in het bedrijf.

Een personeel, dat in de werkplaats of op het bureau in dezelfde verhoudingen blijft verkeeren, waarin het was toen het nog geen vertegenwoordiging had in de opperste bestuursorganen der onderneming, zal niet het gevoel krijgen, dat er iets in zijn positie is veranderd. Zeker, het werk in den Ondernemingsraad ligt niet zóó veraf, als dat, wat in den Raad van Commissarissen geschiedt en het zal zeker zijn belangstelling trekken. Doch dit werk is, zooals reeds is opgemerkt, van meer algemeenen aard en zal de arbeidsverhoudingen, waarbinnen het werk in de onderneming plaats vindt, wel geriefelijker maken, doch de bevrediging in den te verrichten arbeid zelve zal het niet noemenswaardig kunnen verhoogen.

Om bij medezeggenschap voor het personeel meer bevrediging te wekken, zou ik het zwaartepunt van de technische medezeggenschap willen leggen in de groepsraden, waar zijn afgevaardigden geroepen kunnen worden hun oordeel te geven over en medewerking te verleenen aan eigen werk.

Op die plaats kan de bedrijfsdemocratie tot volledige ontplooiing komen — voorzooverre de technische bouw van het bedrijf dit nog toe laat — want hier is het gebied, waarover dan de technische medezeggenschap loopt, nog te overzien en kan het oordeel worden gegeven over zaken, waarvan allen, die erbij betrokken zijn, verstand hebben.

De commissie wil den groepsraad de taak opleggen van „het houden van toezicht op de naleving van contractueele en wettelijke regelen, voorzoover het de bijzondere belangen van de groepsarbeiders betreft"! En verder, „het geven van advies aan den ondernemer of den groepschef betreffende technische en andere groepsaangelegenheden". ls)

Ik zou nu de taak van den groepsraad op dit technisch gebied meer

") Rapport, pag. 24.

5

65

Sluiten