Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bedrijfsbestuur vertegenwoordigd zijn. Doch dit soort van medezeggenschap moet feitelijk in de plaats treden van de verloren arbeidsvreugde, die eens het kenmerk was van een vroegere productiewijze. Het zal, zij het op andere wijze, weer de noodige bezieling in den arbeid moeten brengen. De afwezigheid hiervan zou funest zijn voor elke gemeenschapsvoortbrenging. Nogmaals, het werk van de afgevaardigden in den Ondernemingsraad en van de vertegenwoordiging in den Raad van Commissarissen ligt te ver af, om die bevrediging te brengen, welke wij voor onze gemeenschapsvoortbrenging noodig

Schrijver dezes heeft het genoegen het personeel van een provinciaal electriciteitsbedrijf te vertegenwoordigen ip den Raad van Commissarissen van dit bedrijf.

Hier is al één der eischen uit ons rapport over medezeggenschap verwezenlijkt. Het personeel, in dat bedrijf werkzaam, kan niet meer zóó afzijdig van de algemeene bedrijfsleiding staan, als in den tijd, toen het nog geen vertegenwoordiging daarin had. Integendeel, het zal, meer nog dan vroeger het geval was, hebben mede te werken om het bedrijf zoo goed, en dus zoo economisch mogelijk, te doen functionneeren. Want het kan zich toch moeilijk onttrekken aan de consequenties, welke voortvloeien uit eigen handeling, door een eigen vertegenwoordiger te plaatsen in het opperste beheersorgaan van het bedrijf. Het zal nu hebben zorg te dragen, dat de maatregelen, welke het hoogste beheersorgaan in het bedrijf treft, zoo goed mogelijk worden uitgevoerd. Anders zou het met de eene hand afbreken, -wat het met de andere hand heeft opgebouwd.

Doch ik geloof nu, dat deze gerechtvaardigde verwachting met meerdere zekerheid in vervulling zal gaan, indien ook over het dagelijksch werk van zulke werklieden niet bij hen, zonder hen en over hen wordt beslist. Dit zou ook in scherpe tegenspraak staan tot het recht van medezeggenschap, dat zulk personeel heeft verkregen in het hoogste beheersorgaan van het bedrijf.

hebben.

68

Sluiten