Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verhouding kunnen doen ontstaan, waaruit langzamerhand de organisaties zich zullen kunnen ontwikkelen van strijdorganisaties tot organen, welke mede de productie bevorderen.

Naar mijn opvatting pleit er zeer weinig voor de regeling van de commissie en is er alles vóór te zeggen, om verplicht te stellen, dat de ondernemer de vergaderingen van den ondernemingsraad bijwoont deel moet nemen aan de discussies, om daarbij te trachten met den ondernemingsraad tot een vergelijk te komen. Bij een zoodanig dwingend voorschrift, zal de ondernemer goede redenen hebben naar overeenstemming te streven, wil hij niet bij een beroep door den ondernemingsraad op het scheidsgerecht in een uiterst zwakke positie komen te staan.

In aansluiting op deze opmerkingen ligt het voor de hand, dat mijn bezwaar op dit stuk der regeling nog sterker geldt, voorzoover het slaat op den ondernemingsraad, zooals deze door de commissie voor het overheidsbedrijf is ontworpen.

Het toepassen van de regeling der commissie op het overheidsbedrijf waarbij de directeuren de vergaderingen van den ondernemingsraad (lees dienstcommissies) wel bijwonen, zou aan deze zeer gunstigwerkende regeling volstrekt onnoodig een einde maken

Zooals reeds is medegedeeld, zal het tegenwoordig beheer der overheidsbedrijven in tweeërlei opzicht gereorganiseerd moeten worden. Ten eerste door aan de leiding van het Overheidsbedrijf meerdere bestuurszelfstandigheid te geven en ten tweede door aan het personeel, , ook in de algemeene leiding, medezeggenschap te geven.

De meerdere bestuurszelfstandigheid zal worden verkregen, door aan het hoofd van elk bedrijf _ Gas, Electriciteits, Waterleiding, etc een Kaad van Beheer te plaatsen, voor f gedeelte samengesteld uit vertegenwoordigers der gemeenschap en J gedeelte uit vertegenwoordigers van het personeel.2) Het overheidspersoneel wordt hierdoor direct ln de 0PPerste leiding van het bedrijf betrokken. ') Ik laat hier de bekende kwestie, of het goed gezien is, om vertegenwoor-

79

Sluiten