Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Naar absolute gelijkvormigheid met het particulier bedrijf is trouwens in het belang van de regeling zelve blijkbaar ook niet gestreefd, waar de commissie een geheel op zichzelf staande regeling voor het Overheidsbedrijf heeft ontworpen, en deze heeft gehouden buiten de publiekrechtelijke regeling, welke zij voor het particuliere bedrijf noodzakelijk acht.

Hierboven is reeds de noodzakelijkheid uiteengezet, dat het orgaan, dat de algemeene arbeidsvoorwaarden regelt, n.1. de Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg, in geregeld contact zal moeten staan met de dienstcommissies. De scherpe scheiding, welke bij het particuliere bedrijf valt te trekken tusschen het orgaan, dat de algemeene arbeidsvoorwaarden regelt *en het werk, dat de ondernemingsraad zal opgedragen worden, is bij het overheidsbedrijf niet mogelijk. Om een stevig contact tusschen de Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg en de dienstcommissies te verkrijgen, zal het noodig zijn, dat de vertegenwoordigers in de Centrale Commissie in organisatorische verbinding staan met de vertegenwoordigers in de dienstcommissies. Is dit niet noodig bij de regeling voor het particuliere bedrijf, zoodat daar zonder bezwaar in de ondernemingsraden niet de vertegenwoordigers der organisaties doch van het personeel zitting nemen, voor het Overheidsbedrijf is dit wel noodzakelijk. Anders zou er zich een tegenstelling kunnen ontwikkelen tusschen de vertegenwoordigers van de organisaties in de Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg en de vertegenwoordigers van het personeel in de dienstcommissies, die op de meest diepgaande conflicten zou kunnen uitloopen.

De ervaring overigens in ons land in de verschillende plaatsen met het werk der dienstcommissies opgedaan, heeft reeds duidelijk het gevaar leeren kennen van een te groote zelfstandigheid dezer commissies ten opzichte van de Centrale Commissies voor georganiseerd overleg. De ver uiteenloopende regelingen, welke verschillende dienstcommissies in één plaats maakten bij de uitvoering en toepassing van

84

Sluiten