Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leiding van het bedrijf in den Raad van Beheer kiezen." ') (Cursiveering van mij.)

Ik ben het hiermede volkomen eens. En verder komt de practijk in deze kwestie (of al dan niet vertegenwoordigers der organisaties rechtstreeks in de dienstcommissies zitting moeten nemen) nog verder tegemoet, doordat de erkenning der organisaties bij het overheidsbedrijf zich in deze richting heeft ontwikkeld, dat in de dienstcommissies niet slechts de arbeidsvoorwaarden in den engeren zin van het woord worden besproken, doch allerlei kwesties van meer socialen aard, als veiligheids- en gezondheidsmaatregelen en vrij regelmatig ook vraagstukken, die meer op het werk van het personeel betrekking hebben.

Dit laatste element van medezeggenschap zal zich echter ook bij het Overheidsbedrijf verder moeten te ontwikkelen en de groepsraad is daarvoor wel het meest aangewezen, orgaan. De groepsraad bij het overheidsbedrijf dient dan ook naar mijn gevoelens wel door het personeel te worden verkozen. Bij deze regeling kunnen voorts ook de directeuren — zooals dit nu overal het geval is — als voorzitters van de dienstcommissies blijven optreden.

Zijn in de regeling voor medezeggenschap bij de overheidsbedrijven deze wijzigingen in het rapport aangebracht, dan zal zij zoo zijn opgebouwd, dat het personeel in de twee organen, waar het geroepen wordt om in het technisch en commercieel beheer van het bedrijf zijn stem te doen hooren, n.1. in den Raad van Beheer en op meer beperkte schaal en van ander karakter in den groepsraad, als zoodanig optreden door zijn vertegenwoordigers daarin te plaatsen; terwijl voor de organen, waarin de algemeene arbeidsvoorwaarden worden geregeld, n.l. de Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg en voor de toepassing en uitwerking dezer arbeidsvoorwaarden, in den meest ruimen zin genomen, in de Dienstcommissies, de vertegenwoordigers rechtstreeks door de organisaties worden aangewezen.

Met het aanbrengen van deze wijziging blijven de hoofdpeilers van

*) Rapport pag. 36.

86

Sluiten