Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

richting, zooals in Engeland met de zgn. Whitley-councils, is veel meer aan eigenaardige Engelsche verhoudingen en omstandigheden te danken, dan dat daarop voor ons land eenige verwachting mag worden gebouwd. Zelfs wat in Engeland op dit gebied is bereikt, moet als zeer poover worden aangemerkt en op zijn best mag er van worden gezegd, dat de regeling der arbeidsvoorwaarden op dezen grondslag eenige geslaagde vorderingen heeft gemaakt. Doch voorzoover dit in deze Whitley-raden is gelukt, wil de commissie voor ons land deze richting toch niet uit. Dit moet, zooals reeds uitvoerig in het andere gedeelte van het rapport is betoogd, blijven bij de werkgevers- en werknemersorganisaties.

Zoo blijft er weinig aanbevelenswaardigs over om de bedrijfsorganisatie op te trekken op privaatrechtelijken grondslag en kiest onze commissie met overtuiging de publiekrechtelijke regeling voor de bedrijfsorganisatie.

Is bij socialisatie het particuliere bedrijf onteigend en overgegaan in handen van de gemeenschap, welke het planmatig leidt ten behoeve dier gemeenschap zelve, bij publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie blijft het bezit der ondernemingen in het bedrijf nog in handen der particuliere eigenaars, doch worden in het beheer van den bedrijfstak ingrijpende veranderingen nagestreefd. De bedrijfsorganisatie wil in de particuliere, anarchistische voortbrengingswijze al vast orde en regel brengen, om daardoor het maatschappelijk nut der voortbrenging op te voeren en het bedrijf technisch en economisch rijp te maken om gesocialiseerd te kunnen worden.

Allerlei maatregelen komen daarvoor in aanmerking. Gemeenschappelijke inkoop van grondstoffen; uniformeering, standaardiseering van artikelen, uitschakeling van tusschenpersonen, verbod van verouderde, gevaarlijke, de gezondheid schadelijke productiemethodes en nog vele andere middelen. Zelfs moet aan de bedrijfsorganisatie de bevoegdheid worden gegeven om het bedrijf te sluiten in dezen zin, dat het oprichten van ondernemingen in het bedrijf verboden wordt. Slechts

94

Sluiten