Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het personeel, in het bedrijf werkzaam, geen geschikte krachten kunnen vinden, dat zij personen van buiten het bedrijf als hun vertegenwoordigers kunnen kiezen.

De verkiezing geschiedt voor 4 jaar. De vertegenwoordigers der werkgevers worden zóó verkozen, dat de waarde van de stem van een werkgever afhankelijk is van den omvang van zijn onderneming. De werknemers kiezen hun vertegenwoordigers op den grondslag van een stelsel van evenredige vertegenwoordiging.

De benoeming van de vertegenwoordigers der gemeenschap geschiedt door den Minister op voordracht van den Centralen Economischen Raad.

De bedrijfsraad benoemt uit zijn midden een kleine commissie van drie, welke tot taak heeft de genomen besluiten van den Raad uit te voeren. Om ook hier de gemeenschap den sterksten invloed te geven, zal de vertegenwoordiger van de gemeenschap voorzitter van deze commissie zijn.

De besluiten, die de bedrijfsraad neemt, dienen geëerbiedigd te worden. Daarvoor is noodig, dat het niet- of verkeerd uitvoeren ervan strafbaar wordt gesteld. De gewone strafrechter zal hier 'moeten optreden, waar het leekenelement in de rechtspraak bij de tegenwoordige Grondwet niet is toegelaten.

Staat dus boven het bedrijf de bedrijfsraad, in de afzonderlijke ondernemingen worden de ondernemings- en groepsraden aangetroffen, zoodat in alle organen van het bedrijfsleven de werknemers hun invloed kunnen laten gelden.

De geheele materie van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie zal moeten worden neergelegd in een Algemeene Beginselenwet op de Bedrijfsraden. Bij algemeenen maatregel van bestuur kan een bedrijf tot een publiekrechtelijk georganiseerd bedrijf in den zin der wet worden verklaard.

Bij nauwkeurige kennisneming van deze regeling treft, dat ze hier en daar overeenkomt met het stelsel-Veraart. Op de principieele punten

96

Sluiten