Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewijzigde verhoudingen, welke als gevolg van haar eigen optreden tot stand komen.

Waar de vakvereenigingen thans nog uitsluitend strijdorganisaties zijn, zullen zij bij de toekenning van medezeggenschap en invoering van publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie rekening moeten houden met deze organen, welke de productie bevorderen.

Aan de leiding van de vakvereenigingen zullen in den tijd van overgang de hpogste eischen worden gesteld.

Krachtige leiding, gepaard aan verstandelijk inzicht en karakter zal noodig zijn om door te zetten, wat op een gegeven oogenblik krachtens de door haarzelf bevorderde ontwikkeling der maatschappelijke verhoudingen geboden is.

Bovendien zal daarbij dringend noodig zijn de verhoudingen scherp te onderscheiden en niet af te zien van strijd, waar deze door het klassebelang voorgeschreven is, ook daar, waar werknemers bij de leiding van het bedrijf of de onderneming zijn betrokken.

Het scherp uit elkander houden, waar de organisatie als strijdlichaam en waar het als een productiedienend orgaan moet optreden, zal vooral m den aanvang van dit ontwikkelingsproces hoog noodig zijn om ernstige moeilijkheden te voorkomen en om de ontwikkeling in de richting van socialisatie niet te belemmeren.

Voorlichting in wat bedrijfs- en ondernemingsleiding eischt, zal mede een nieuwe taak zijn, die op de vakvereenigingen in deze nieuwe periode zal komen te rusten. Het orgaan van het N. V. V en de vakbladen van de verschillende vakbonden zullen op dit terrein, gelijk ook reeds in andere landen waar ondernemingsraden bestaan, geschiedt, de leden van voorlichting moeten dienen en hun organen daartoe moeten inrichten.

Zoo ligt een groot, nieuw arbeidsveld voor ons open, dat wacht op bewerking door een arbeidersklasse, die bezield is door het grootsche ideaal: te werken voor een betere, een socialistische toekomst.

103

Sluiten