Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

* """ 14

Ook door middel van vóór- en achtervoegsels worden van de stam nieuwe woorden gevormd. Dit heet middellijke afleiding (pera derivo).

Van bon vormt men boneco (goedheid). » » » » bono;o (iets goeds). n n r> »

bonwZo ('n goed mensch). „ „ „ „ maZbona (slecht). » i) n n maZbonttZo ('n slecht mensch). » Ti n n wmZbono/o (iets slechts).

TWEEDE LES.

De tegenwoordige tijd (tempo estanta) der werkwoorden, wordt voor alle personen enkel- en meervoud gevormd door achter de stam te zetten as; de verleden tijd (tempo estinta) door is; de toekomende tijd (tempo estonta) door os. De stam * is de vorm der onbepaalde .wijs zonder i. /

"Mi parolas — ik spreek. Ni parolas — wij spreken.

Mi parolis — ik sprak. Ni parolis — wij spraken.

Mi parolos — ik zal spreken. Ni parolos — wij zullen

spreken.

De persoonlijke voornaamwoorden (personaj pronomoj) zijn:

mi — ik ) ni — wij )

.. i ... **■•<*.. } meervoud

vi — gij üi — zij j

ci — jij I

j{ ) enkelvoud oni — men (onbep. voorn.)

êi — zij I

gi — het]

Sluiten