Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ig vormt causatieven. Ze zijn overgankelijk, kannen das een lijdend voorwerp hebben.

Mi blankigas la pïafonon — Ik wit het plafond.

Mi kompletigas, la liston — Ik completeer de lijst.

Mi trinkigas la bestojn — Ik drenk de dieren.

Mi forigas la makulon — Ik verwijder de vlek.

Mi senigas la vestojn de makuloj — Ik ontdoe de kleeren van

vlekken.

Het achtervoegsel ig beteekent: worden; ook als werkwoord i()i — worden. De nuances in de beteekenis van worden zullen uit de voorbeelden genoegzaam blijken:

La infano i§is pala = paligis = werd bleek. Mi i§as pli bona — Mi pliboni§as = word beter. La vortoj iflis perdataj = perdiflis = gingen verloren. La pordo i§as fermata = fermigas = gaat dicht. Larmoj i§is vidataj = vidi§is — werden gezien. La vazo i§is rompata = rompiQis = werd stuk. Li i§is edso = eds/gis = werd echtgenoot. Ni i§is disaj = disigis = gingen uiteen.

5. Vertaaloefening:

Infanoj povas agrabligi la vivon de siaj gepatroj. Maltfoje tarnen ili malagrabligas gin. Mi povas certigi vin, ke vi nepre sukcesos. La homoj amasigis sur la granda placo antaü la rega palaco. Mi atentigas vin, ke baldaü pluvos; do mi konsilas al vi kunpreni pluvombrelon. Cu vi volas fumi? Ne, mi dankas. La infano kusis en la brakoj de la / patrino; gi kriis laüte; poste gi silentigis kaj endormigis. En la cambi'o de la vidvino trovigis nar kelkaj segoj, tablo kaj lito. Cu viaj, geonkloj venos morgaü? Ne, mia onklino venos soley car sia edzo iom malsanigis. Cu vi jam de longe logas en la urbo? Jes, gi estas^la urbo, kie mi naskigis antaü dek jaroj. Cu vi havas nur dek jarojn? Jes, kaj mi

31

Sluiten