Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36

Musoj kaj ratoj ne estas ntilaj bestoj. Ili tre malutilas la bomojn. En la êipoj trovigas ordinare muite da ratoj. Ili ofte estas dangeraj, êar ili minacas la sanon de la homoj sur la sipoj. Tial oni klopodas mortigi la bestojn per venenaj gasoj.

La bovino, la kaprino kaj la kokino estas utilaj bestoj: la bovino al ni donas sian lakton kaj post la mortigo bongustan viandon; ankaü la kaprino donas lakton kaj poste viandon, dum ni ricevas ovojn de la kokino. Oni nomas la kaprinon la bovino de la malriêuloj.

La cevalo estas forta kaj bela; gia eksterajo estas tre bela. Ciu admiras la belecon de la êevala korpo. La êevalido bavas longajn krurojn.

La homoj rakontas multajn anekdotojn pri kelkaj bestoj: pri la azeno, la lupo, la vulpo k. t. p. (kaj tiel plu).

La lasta besto estas raza kaj gi ec povas paroli. lam gi alparolis korvon sur la branco de arbo. La korvo tenis pecon da fromago en la beko. La vulpo flatis la korvon pro la beleco de gia voêo kaj invitis gin kanti. La fiera korvo malfermis la bekon kaj la fromago falis. Tiam la vulpo prenis la fromagon kaj mangis gin. La korvo tiam havis muitan tempon por primediti la ruzecon de la vulpo.

ZESDE LES.

Het Esperanto heeft bijwoorden, die als karakteristieke eindletter e hebben (derivataj adverboj), doch ook eenige andere, die niet op e eindigen (originalaj adverboj). Van de laatste noemen we:

apenaü — nauwelijks iam — eens

almenaü — ten minste jam — reeds

preskaü — bijna tuj — dadelijk

morgaü — morgen kiel — hoe

Sluiten