Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

49

Nenial li ridis = Nergens lachte hij om.

Nenia rimedo ekzistas por tio = Geenerlei middel bestaat

daarvoor.

Neniom da pano ili havis = heelemaal geen brood hadden zij. Neniel vi sukcesos = Op geen manier zult gij slagen.

Aanwijzende woordjes vangen in 't Nederlandsch meestal met een d aan: deze, die, dat, daar, daarom, dergelijke dezulke enz. Vergelijk: diese, das dort, drum.

Wat de letter d in 't Nederlandsch verricht, doet de t in 't Esperanto. Vergelijk: tu, tel, this, there.

Alzoo:

tin = die (dat)

tio = dat

tie = daar

tiam = toen (dan)

ties = diens of dier

tial = daarom

tia = dusdanige

tiom =: zooveel (die hoeveelheid)

tiel = zoo (die manier)

Voorbeelden:

Tiu infano ) . ( Bat kind ) .

„. , . , } kantas = < S zingt.

Tm birdo ) ( Bie vogel ) 6

Tio estas plumo = Bat is een pen.

Tie flugas birdo = Baar vliegt een vogel.

Tiam li silentis = Toen zweeg hij.

Ties hundon mi aêetis = Biens hond kocht ik.

Tial mi ne volis = Baarom wilde ik niet.

Tia hundo estas bela = Zoo'n hond is mooi.

Tiom mi pagis = Zooveel betaalde ik.

Tiom da birdoj mi vidis neniam = Zooveel vogels zag ik nooit.

Tiel vi neniam sukcesos *= Zoo zult ge nooit slagen.

P. Beuker, Esperanto. 4

Sluiten