Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

51

Dat begrip wordt in 't Esperanto uitgedrukt door de letter ê. Vergelijk: chaque, chacun, cada. Alzoo:

ciu = iedere persoon = iedereen

cio = alle zaken = alles

cie = op alle plaatsen = overal

ciam = op alle tijden = altijd

cies = van iedereen = ieders

êial = om elke reden = overal om

êia = alle soorten = allerlei

ciom = de geheele hoeveelheid = alles

êiel = op elke manier.

Voorbeelden : Ciu estas bonvena = Iedereen is welkom. óio aü nenio = Alles of niets. ' ^

Óie estas Dio = Overal is God.

Ciam ekzistas Dio = AUijd bestaat God. óies estas la aero == Van iedereen is de lucht.

Cies deziro estas feliêo mi Ieders verlangen is geluk. Óial li ridas = Om alles lacht hij.

Cia helpo estas bonvena = Allerlei hulp is welkom. Ciom li stelis = Alles stal hij.

Óiom da mono li perdis = Al het geld verloor hij. Ciel li klopodis gajni monon = Op alle manieren trachtte hij

geld te verdienen.

De woordjes iu, io, ia zijn verbuigbaar, evenals de daarvan boven gegeven afleidingen. Ze kunnen alle de vierdenaamvals-w krijgen, doch slechts iu en ia met de afleidingen de meervouds-y. De laatstgenoemde kunnen zelfstandig en bijvoeglijk gebruikt worden.

8. Vertaaloefening:

Iu frapas jd la pordo. Tiu grava tago restos por

Sluiten