Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

52

mi ciam memorinda. Biêa rego havis por ciu hor© de la tago apartan surtuton. En la granda urbo, en kiu li logis, estis tre gaje. Oni vidis tie multajn fremdulojn. Multaj homoj estas tiel malagrablaj kaj fieraj,ke oni preskaü ne povas vivi kun ili. Ciu amas ordinare personon, kiu similas lin. En la legejo urba trovigas ciaj gazetoj, sed ne êiuj. Esperanto estas lingvo por êiuj homoj. Mi neniam pensis, ke mi iam flugos. Cu vi jam iam flugis? Ne, mi restos êiam sur la tero. Tiam mi ne riskas fali. Kial vi kuragas veturi per la vagonaro? Kiom da bovinoj pastas tie? Ciu el ili donas tiom da lakto, ke neniu gin povus tute fortrinki en unu tago. Mi estis iom malvarmuma; tial mi restis hejme. Mia fratino aêetis belan capeion. Volonte mi ankaü volus havi tian capeion. Ni êiuj kunvenis, por priparoli tre gravan aferon; sed ni ne povis atingi ian rezultaton. Ho cielo! kia grandega maljusteco tio estas! „La virinoj kredas blinde; ili amas, sin oferas, edukas

infanojn, amuzigas sekve ili plenumas êion, kion la

mondo ordonas al ili plenumi, kaj tarnen la mondo ial rigardas ilin senkonfide, kaj de tempo al tempo gi esprimas sian opinion en formo de riproêo aü averto: vi ne estas en ordo." (El „Marta").

Kio sekvas el cio êi tio? La êambro, kies pordon la pordisto malfermis, estis sufiêe vasta, sed malalta kaj malluma. Eê la mizeraj meblajoj, kiuj trovigis en sia nova logejo, ne estis sia proprajo. êi luis ilin kune kun la êambro en la mansardo, kaj por ilia uzado, tiel same kiel por la êambro, êi prenis sur sin la devon, pagi en la unua tago de êiu monato. Neniu stelo brilis sur la êielo.

Opmerkingen. De 45 kleine woordjes, die in deze les behandeld zijn, heeten Korelativoj (Correlatieven). Zebehooren tot verschillende woordsoorten, doch zijn hoofdzakelijk bijwoorden. Andere zijn nu eens bijwoord, dan weer voegwoord;

Sluiten