Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

58

9. Vertaaloefening:

Nederlando estas malpli granda ol Italujo. Filo ne estas tiel aga kiel la patro. Vnlpoj estas malpli fortaj ol lupoj. Vi povas esti pli rica ol mi, tarnen vi ne estas tiel felica kiel mi. La plej ricaj homoj ne ciam estas la plej feliêaj. Infano elektas ciam la plej grandan pomon el ciuj en la korbo. El niaj du manoj la dekstra estas ordinare la pli valora. Se ekzistas du vojoj al iu urbo, oni elektas ordinare la pli mallongan. Unu vido taügas pli ol dek aüdoj. Pli bona io ol nenio. Pli valoras propra cemizo ol fremda plena valizo. Ciu por si mem estas la plej kara. Pli bona estas virto sen oro ol oro sen honoro. Fero estas malpli peza ol oro. Flugmasino iras pli rapide ol vagonaro. La êevalo estas la plej bela el ciuj bestoj. En la pregejo brulis pli ol cent kandeloj. Gi estas tiel malpeza kiel araneajo. Akvo estas pli fresa ol biero.

Li estas pli malsana, ol vi pensas. La infano dormas pli trankvile ol hieraü. Bovino estas la plej utila el ciuj bestoj.

Opmerkingen. De volstrekt overtreffende trap wordt gevormd door een bijwoord van graad: tre en kiel eble plej.

La domo estas tre alta. Het huis is zeer hoog. Oni konstruos la domon kiel eble plej alta = Men zal het huis zoo hoog mogelijk bouwen.

Kuru kiel eble plej rapide al kuracisto = Loop zoo snel mogelijk naar een dokter.

Venu kiel eble plej baldaü = Kom zoo spoedig mogelijk.

Bij deze volstrekt overtreffende trap is van vergelijking geen sprake. Er wordt alleen een bepaalde graad aangegeven. ,

Sluiten