Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

83

9. La besto estos \ buêota = Het beest zal zijn | weldra geslacht worden = Het beest zal straks geslacht worden (door....).

Resten thans nog de tijden, waarin het hulpwerkwoord in de aanvoegende en in de voorwaardelijke wijs staat, resp. estu en estus.

Met de opsomming meenen we te kunnen volstaan:

1. La besto estus bucata = Het beest zou geslacht worden.

2. La besto estus buêita = Het beest zou geslacht zijn.

3. La besto estus buêota = Het beest zou geslacht gaan

worden.

1. La besto estu bucata = Het beest worde geslacht.

2. La besto estu buêita = Het beest zij geslacht.

3. La besto estu buêota = Het beest worde weldra ge¬

slacht.

De bedrijvende samengestelde vormen met estus en estu zullen geen moeilijkheden opleveren.

13. Ver taaloefening:

La vunditoj estis portataj al la hospitalo. Kelkaj el miaj konatoj vizitis min je okazo de mia naskigtago. La infano estis forlasita de siaj gepatroj. La fremduloj estis prezentataj al la ministro. Por doni instruadon en lernejoj diplomo estas postulata en nia lando. La mortiginto estis kondamnata je mortpuno. Esperanto jam estus enkondukita êie, se gi ne estus renkontinta tiom da kontraüuloj, kiuj, sen sciado de la lingvo, senpripense forjetis la ideon de komuna helplingvo. La taskoj de la ekzamenitoj estis korektataj de la ekzamena komitato. Multaj prahestoj estas ekstermitaj de naturaj katastrofoj. La stelitaj objektoj estas rétrovitaj en arbaro, kie ili estis kaêitaj sub defalintaj arbfolioj. Mia pantalono estas kovrita per polvo. La manoj de la maristo estas tatuitaj.

w 6 -idüdk ó*<umjiXu\^Vj.

Sluiten