Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

87

Het achtervoegsel an, heeft de beteekenis van a. lid, b. bewoner, c. aanhanger, alzoo is de algemeene beteekenis: behoorend tot. Vergelijk: Christian, Chrétien, Lutheraan.

a. societ-cm-o = lid van een gezelschap of sociëteit; klub-an-o = lid van een club;

6. Pariz-an-o = bewoner van Parijs; Amerik-cm-o Amerikaan; vilag-o»-o = dorpsbewoner; nrb-an-o = stadsbewoner of stedeling.

c. Krist-aïi-o = aanhanger van Christus = christen; Mahomet-ewi-o = Mohamedaan; sam-religi-on-o = zelfdegodsdienst-aanhanger.

ano = lid la sipanaro = de scheepsbemanning

anaro = ledental la Kristanaro = de Christenheid

14. Vertaaloefening.

Estas jam la sepa. Jus la horlogo sonis. La vilaganoj komencas la taglaboron pli frue ol la urbanoj. La bovinoj estas melkataj jam matene je la kvara aü kvina. La kamparanoj jam frue iras dormi; je la naüa vespere ili adiaüas la mondon kaj baldaü songas en la varma lito. Tiam multaj urbanoj eliras el la domoj por reveni nur je noktmezo. La metiistoj ne plu komencas labori tiel frumatene kiel antaüe. Ili komencas la sepan aü okan antaütagmeze kaj finas je la kvara aü kvina posttagmeze; koncertoj ordinare komencigas vespere je la oka aü duono de la oka. La vagonaro forveturos tri minutojn post la deka. Se vi iros al la stacidomo je la naüa kaj tri kvaronoj, vi alvenos sufice frutempe. Estas nun dudek tri minutoj antaü la deka, do restas al vi dudek ses minutoj. Katolikoj, Luteranoj kaj Kalvinanoj estas Kristanoj. La istoj preskaü êiuj havas sian propran organizajon: ekzistas organizajoj de razistoj, de bucistoj, de bakistoj, de forgistoj, de masonistoj kaj êarpentistoj, eê

Sluiten