Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

91

In deze zinnen kent het onderwerp aan het lijdend voorwerp al of niet een eigenschap toe. Het is dus al of niet mogelijk, dat het lijdend voorwerp de eigenschap werkelijk bezit, 't Hangt er van af, of het onderwerp juist geoordeeld heeft. Daar dus het adjectief niet zuiver een werkelijke eigenschap van het lijdend voorwerp aangeeft, kan het ook geen zuivere bijvoeglijke bepaling heeten en volgt dan ook het lijdend voorwerp alleen in getal en niet in naamval. Mi trovas êiujn sezonojn agrablaj = Ik vind alle jaargetijden

aangenaam.

Zulke bijvoeglijke bepalingen (bepalingen van gesteldheid) geven niet antwoord op de vraag, „hoe het betrokken substantief (of voornaamwoord) is", doch op de vraag „hoe het onderwerp het substantief ziet of beoordeelt."

6. Tengevolge der werking: Oni elektis la sekretarion = Men koos de secretaris (tot)

prezidanto. president. La arhitekto faris la domon = De architect maakte het huis

belega. prachtig. La ministro nomis lin inspektoro. Li kolorigis la pordojn flavaj.

In deze zinnen verricht het onderwerp een handeling, die overgaat op het lijdend voorwerp, en dit in een toestand brengt, of wel een kwaliteit er aan toekent. Vandaar, dat de betrokken bepaling van gesteldheid zoowel een adjectief als een substantief kan zijn. Daar de verkregen toestand of kwaliteit mede afhangt van de werking in het gezegde uitgedrukt, kan men wederom niet van een zuivere bijvoeglijke bepaling spreken, en volgt ze dan ook wel het getal van het betrokken lijdend voorwerp, doch ze staat in de 1" naamval, neemt dus geen voorwerps-n aan. De betrokken bepalingen van gesteldheid geven niet antwoord op de vraag

Sluiten