Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

98

de meeste reeds ontmoetten. We geven alleen de hoofdbeteekenis aan, terwijl de variaties daarvan voldoende uit de hierachter volgende vertaaloefening blijken:

en la êambro — in de kamer

ekster la êambro — buiten de kamer

sur la tablo — op de tafel

sub la tablo — onder de tafel

post la domo — achter het huis

post la laboro — m de arbeid

antaü la domo — vóór het huis

antaü tagmezo — vóór de middag

malantau. la domo — achter het huis

èe la urbo — bij de stad

êe la komenco — bij het begin

al la urbo — naar de stad

doni al mi — geven aan mij

super la tablo — boven de tafel

super generalo — boven een generaal

apud la tablo — dichtbij de tafel .

cirkaü la kolo — rondom de hals

el la puto — uit de put

el oro — van goud (gemaakt)

unu eï ili — een van hen

tra la fenestro — door het venster

tra la mondo — door de wereld.

la fino — tot het einde

§is la sepa horo — tot zeven uur

inter du domoj — tusschen twee huizen

inter amikoj — onder vrienden

Zrans la limo — over de grens

preZer la pordo — voorbij de deur (er voorbij) la libro de Johano — het boek van Johan

glaso de vino — 'n glas voor wijn. (wijnglas)

Sluiten