Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

104

Preter wordt mèt en zonder de richtings-n gebruikt. Ik woon honderd meter voorby de kerk = Mi logas cent metrojn preter la pregejo. La birdo flugis preter la pregejo = De vogel vloog voorbij de kerk (hij bevond zich er voorbij). La birdo flugis preter la pregejon = De vogel vloog de kerk voorbij.

Trans beteekent aan de overzijde van, wanneer het een betrekking van plaats aanduidt en niet gevolgd wordt door de richtings-n.

De man wandelt aan de overzijde der brng = La viro promenas trans la ponto.

De man wandelt de brug over = La viro promenas trans la ponton.

De brug ligt over de rivier = La ponto kusas trans la riveroj^. (Hier wordt wel de richting, doch geen beweging uitgedrukt. Laat men de n weg, dan ligt de brug niet over, maar aan de overzijde der rivier. Het werkwoord huêi geeft voldoende de rust aan). Het voorzetsel super kan hier niet | gebruikt worden, want dit geeft niet de richting aan, ! waarin de brug ligt. - Laü wordt wel eens gebruikt in de beteekenis van langs, hetgeen niet juist is. Dan behoort gebruikt te worden laülonge de, hetgeen mede een voorzetsel is. Toch kan laü wel een betrekking van plaats aanduiden: La aeroplano flugis laü la rivero = De vliegmachine vloog volgens (de richting) de rivier.

Krom en escepte, hoewel hier behandeld, behooren niet tot de voorzetsels doch tot de bnwoorden. Ze kunnen door de eerste- en vierde-naamval gevolgd worden: Allen gingen heen, behalve hij: Ciuj foriris, escepte li. Krom monon, li ankaü havis senmakulan repntacion.

Sluiten