Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

108

Cu vi okupadas vin per instruado de Esperanto? Nek mi, nek vi konas la horon de la morto. Marta aüskultis tiujn vortojn kun avideco, sed ju pli longe si atiskultis, des pli farigis videble, ke ankaü en sia kapo kolektigas tiaj samaj pensoj. Ju pli da objektoj por ludado infano havas, des malpli gi satas ilin. êi silentigis por momento, kvazaü li bezonus denove kolekti siajn fortojn. Si havis tian senton, kvazaü en êi tin momento forfalus parteto de sia persona kaj horna indeco, kvazaü silaunuan fojon etendus la manon por almozo. Trans lian buson glitis rideto. Dirante êion ci tion, li kisadis la manojn de lajuna virino. Mi alligos al vi snuron al la korpo, por ke mi povu returne tiri vin supren, kiam vi min vokos. Mia filo, se pekuloj vin logos, ne sekvu ilin. Simon Petro diris al Li: ne nur miajn piedojn, sed ankaü la manojn kaj la kapon. Mi ne scias, êu li venos.

Iuj pensis, êar Judas havis la monnjon, ke Jesuo diris al li: aêetu tion, kion ni bezonas por la festo; aü ke li donu ion al la malriêuloj. Novan ordonon mi donas al vi, ke vi amu unu alian. La koko ne krios, antaü ol vi min malkonfesos tri fojojn. Ankoraü iom da tempo, kaj la mondo ne plu vidos min, sed vi vidos min; êar mi vivas, tial vi ankaü vivos. Tion mi parolis al vi, dum mi êe vi restas. Mi foriras, kaj mi revenas al vi. Se vi min amus, vi gojus pro tio, ke mi iras al la Patro, êar la Patro estas pli granda ol mi. Kaj nnn mi diris al vi, antaü ol gi okazos, por ke vi kredu, kiam gi okazos. Ciuj satis Esperanton ne tial, ke gi alproksimigas reciproke la korpojn de la homoj, la cerbojn, sed tial ke gi alproksimigas iliajn korojn. Li ricevis la permeson iri kien li volas. Por kio taügas homo, se la tempon li uzas nur por mangi kaj por dormi. Mi tiel kuris, ke mi ne povas retrovi la spiron.

Opmerkingen. Er zijn nog vele andere woorden, die

Sluiten