Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

115

Zoo behooren ze ook vertaald te worden i Li promesis, ke li pagos. Li esperis, ke li gajnos.

De uitgang us achter de stam vormt alleen de voorwaardelijke wijs en niet de verleden toekomende tijd der aantoonende wijs.

De verwarring ontstaat, doordat beide met behulp van zou of zouden gevormd worden in onze taal.

Staat de hoofdzin in de volt. tegenw. tijd, dan komt de bijzin in de onv. toek. tijd :

Hij heeft beloofd, dat hij = Li estas promesinta, ke li betalen zal. pagos.

Staat de hoofdzin in de volt. verl. tijd, dan komt de bijzin evengoed in de onv. tóek. tijd.

Hij had beloofd, dat hij = Li estis promesinta, ke li betalen zou. pagos.

Immers beide bijzinnen kunnen omgezet worden in de directe rede, aldus: ik zal betalen = mi pagos.

c. toekomende tijd (voltooid).

Hij belooft, dat hij vóór Zondag betaald heeft. = Hij belooft, dat hij vóór Zondag betaald zal hebben. Vertaling:

Li promesas, ke li estos paginta antaü dimanco.

Hij hoopt, dat hij spoedig geslaagd is. = Hij hoopt, dat hij spoedig geslaagd zal zijn. Vertaling:

Li esperas, ke li baldaü estos sukcesinta.

We zien in deze voorbeelden, dat de volt. toek. tijd in 't Nederlandsch vaak wordt vervangen door de volt. teg. tijd. De directe rede helpt ons ook hier:

Hij belooft: ik zal hebben betaald vóór Zondag.

Sluiten