Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

141

II.

Traduku:

Estis je la 24a de Majo de 1'jaro 1598a, ke la fama Filipo van Marniks, Sinjoro de Sankta Aldegondo, edzinigis unu el siaj filinoj al la Barono Van Asperen. La alta estimo, kiun guis êe la kortego la patro de 1'fianêino, la plenmeritita famo, kion havigis al li liaj bonegaj faroj tiel en tempo de paco kiel de milito, la kora sindonemo kaj la senafekta estimo montrataj al li ne nur de la êefo de 1'registaro, sed ankaü de la pli malaltaj klasoj, estis altigintaj la ceremonion je festado preskaü tutnacia.

Homoj de ciu rango, klaso kaj profesio amase iris al Leiden, kie en la Valona pregejo estis okazonta la beno al la gefiancoj; oni krome gojis pro la espero vidi la cere-^ monion plibriligata de la ceesto de grafo Maürico, kiu laüdire jam promesis al Sinjoro Van Aldegonde ceesti kun sia tuta korteganaro la feston edzigan.

Granda estis la amaso de tiuj, kiuj nur pro scivolemo kaj ne ankoraü sciante kiel tiu plejbone estis kontentigota, estis allogataj al la urbo akademia; multnombraj estis ankaü la intence invititaj, por kies placo oni estis havinta sufican zorgon por oportunaj lokoj en la pregejo, kaj estis senigintaj je floroj êiujn gardenojn, kiujn oni jam komencis arangadi cirkaü Leiden.*

Vertaal in Esperanto:

De zon gaat onder in de Oceaan en overgiet de westelijke hemel met vloeibaar goud. De lucht is onbewogen. Zelfs de dennentoppen hebben hun fluisteren gestaakt en schijnen met de gansche schepping mede te luisteren, — waarnaar? — te wachten, — waarop? Er ligt als een sabbatsrust in de natuur: 't is als grimlacht zij met een glans van zalige

Sluiten