Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WOORDENLIJST

181

ilo = middel praktika = practisch

libera = vrij albumo = album

amaso = menigte komenci = beginnen

I sin direkti = zich richten akiri = verkrijgen

boji = blaffen

11. silenti = zwijgen sveni = bezwijmen

1 kosti = kosten sango = bloed

I franko = franc ansero = gans

telefoni = telefoneeren stndi = studeeren

I kartoco = kartets timi = vreezen.

dungi = in dienst nemen

marsi = marcheeren 13.

■ kilometro = kilometer

I pezi = wegen (onov.) porti = dragen

membro = lid hospitalo = hospitaal

f haki ' = hakken konatoj = bekenden

cigaredo = cigaret forlasi = verlaten

I bileto = biljet prezenti = voorstellen

cigaro = sigaar diplomo = diploma

postuli = eischen

12. kondamni = veroordeelen se = indien

I frato = broer scii = weten

| kuraci = genezen ideo = idee

I dubi = twijfelen komuna = gemeenschap

atendi = verwachten pel

I plori = weenen tasko = taak

I sana = gezond korekti = verbeteren

I serci = zoeken komitato == comité

familio = huisgezin ekstermi = uitroeien

[ ankoran = nog naturo = natnur

okazo = gelegenheid steli = stelen

I subite = plotseling objekto = voorwerp

I rado = wiel kali - verbergen

frakasi = verpletteren folio = blad

brusto = borst pantalono = broek

I eviti = vermijden polvo = stof

I tuêi. = aanraken tatni = tatoeeeren

I sendi = zenden katastrofo = ramp

Sluiten