Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

182

WOORDENLIJST

14. generalo = generaal

lus = zoo juist faksi = schatten' ,

horloge = klok kondl?? = ™°™aarde

soni = slaan akcePfa = aannemen

poshorlogo = horloge ae.r.° = lucht, r

melki = melken f511?0 = mededeling

kampo = veld ^ = s<*ePPen

„ 5 u eoio = vreugde

mondo = wereld § J , ,*?

„j- w j. fia = slecht

adiau = adieu , , j

Ut0. = bed Wit Z beeid

metio ■ ambacht }, . , , „.

koncerto = concert rdat°. = J>etrekkmS

■ . i.. montri = toonen

stacidomo = station , . .

t , t li honti = zien schamen

Lutero == Luther , .

Kalvino = Calvijn venkl = overwinnen

Kristo = Christus armi . = waPef n

• a _ • forkuri = vruchten

orgamzajo = organisatie

razi = scheren „ , ,. . . K

baki = bakken Herhaling 1-15.

forgi = smeden , „-n

■ , . kanailo = canaille

masom = metselen . J i

,. _ almozo = aalmoes

carpenti = timmeren , . t. j i„

a " i „ komerci = handelen

tieei = verplegen „ ••

° e 6 magazeno = magazijn

gaste = juist

kvankam = ofschoon sen = zonder

pura = zuiver policisto = politie-agent

escepte = uitgezonderd sojlo = drempel

aga = oud deziri = wenschen

pastro = priester flava = geel

sciuro = eekhoorn lado = blik

vulturo = gier trotuaro = trottoir

vicrego = vice-koning strio == streep

malkovri = ontdekken flui = vloeien

ago = handeling spiri = ademen

bonfaro = weldaad kolero = toorn

droni == verdrinken spesmilo = esp.munt(/1.2'

rabia = roofzuchtig flanko <=> zijde

sorêi = tooveren pasi = voorbijgaan

serpento = slang vorto = woord

popoio == volk nigra = zwart

Sluiten