Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

188

WOORDENLIJST

werktuig = ilo kortego = hof

wachthuisje = garddometo fianco = verloofde (m)

bouwen = k ons trui havigi = verschaffen

allerlei = cia faro = daad

anders = aliokaze tempo = tijd

oogst = rikoltajo paco = vrede

zichtoeeigenen= alproprigi milito == oorlog

het zaaien = la semado sindonemo = toewijding

aanvangnemen= ekkomencigi afekta = gemaakt

fljnhewerkte = orname pri- montri = toonen

laborita registaro =- regeering

stok = bastono klaso = klasse

tlrukken = premi altigi = verhoogen

gaatje = trueto ceremonio = plechtigheid

in de grond = en la teron je = (hier) tot

rijstkorrel = rizero nacio = natie

de rest = la cetero rango - rang

laten bevloeien = subakvigi profesio = beroep

gaat het anders = okazas alima- Valona = Waalsche

niere pregi = bidden

nadat = post kiam krome = bovendien

i _ i trans verse ceesto = tegenwoordig-

dWars - \ rektangule heid

tllWlting = direkto grafo = graaf

plant = planto laüdire = volgens zeggen

een voor een = po unn scivola = nieuwsgierig

slijkerig = kota 11 ■ \ aantrekken

uitplanten = displanti °* (aanlokken

vooral = precipe akademio = academie

het rijpen = la maturigo intence = opzettelijk

laten = igi placo = welgevallen

wegvloeien = deflui onortuna = \ SemakkelÜk

^ (geschikt

II arangi = aanleggen

Esp. — Ned. Ned. — Esp.

sankta = sint ondergaan = snbiri

barono = baron overgieten = snperverli

estimi = achten westelijk = okcidenta

gui = genieten vloeibaar = fluida

Sluiten