Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

digde, gezeten op een stoel met de armen omhoog, tegen den muur stevig vastgebonden, terwijl zijne aldus geschoeide beenen tusschen een raam gezet werden, waarvan de stijlen door middel van een schroef, naar gelang noodig, steeds pijnlijker knelden;

De stoel van tortuur had een puntigen zit en was zoodanig hoog, dat de voeten van den getortureerde den vloer niet konden raken; zijne op den rug vastgeknevelde armen werden uitgerekt door zware gewichten. Eveneens werden zijne voeten van zware gewichten voorzien om hem zooveel "mogelijk den puntigen zit te doen gevoelen.

De tortureering geschiedde door den scherprechter of beul welke tevens belast was met de ten uitvoerlegging van de lijfstraffelijke vonnissen als geeselen, radbraken, brandmerken, ophangen, onthoofden, verbranden enz. daarbij geholpen door beulsknechten.

De scherprechter, welke in ons verhaal dienst deed, was Niclaas Tillborch uit Aken.

Bij de foltering moest steeds tegenwoordig zijn eenbeëedigde chirurg, welke moest zorgen, dat de gepijnigde levend bleef en niet te erg verzwakt werd. Hij diende ook de in de tortuur veroorzaakte wonden te verbinden en te heelen. Als zoodanig kwam te Schinnen voor de aldaar gevestigde chirurg Joés Franss Kerckhoffs.2>

De tortuur moest worden toegepast in bijzijn van schout en schepenen. De ondervraging „bij scherpe F.xaminatie" diende steeds met nauwkeurigheid te geschieden volgens een door den officier opgemaakte vragenlijst.

1) De geeselstraf werd in den regel toegepast op vagehoodtn me' ver-, banning uit de heerhïkkeid gekenmerkt met een brandstempel.

Zoo werd op 1 Juni 1762 Jenne Marie Peters Wed. Schoort uit AerscW, met 2 kinderen en verdachte personen steeds vageerende, door de schepenbank Vïroordeeld om op eene publieke plaats te worden gegeeseld met 6 roeden i' der roede met 6 slagen om daarna voor eeuwig uit dees heerlijkheid velbannen tc worden met bedreiging van veel hardere straf bij terugkeer.

2) Joês Francis Kerckhoff's geb. te Schinnen 7 Januari 1726 zoon vai. Francis en Elisabeth Dieteren. Woonde in het bij de Kerk gelegen herbouwd huis. thans bewoond door de Wed. J. Keulen. Huwde in 1747 (of 1748) Cecile Elisabeth de Bronsveld geboren op de Halle te Schinveld, weduwe van Jan Dieteren, overleed als Burgemeester te Nuth 29 Aug. 1783. Hij was de stamvader van verschillende hooggeplaatste en op genees-, oudheid- en rechtskundig gebied geleerde afstammelingen waarvan een kleinzoon Joseph Roniain Frans Louis geboren te Nuth 5 Sept. 1789, in België den titel verwierf van horgfroof de Kerckhove de Varent

7

7

Sluiten