Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volgde van lieverlede eene zesjarige periode van verademing en rust.

De achtergebleven schuldigen schenen hun boozen aard te hebben afgelegd en de voortvluchtigen keerden geleidelijk en ongestoord naar hunne haarden terug.

Evenwel mocht de rust der vreedzame bewoners der streek niet lang duren. Het was de oude, mensch noch God vreezende, Geerlingh Daniëls uit Wolfhagen, welk zijn avontuurlijk misdadig leven van weleer niet kon beteren en voor wien het stelen een even groote sport scheen als het voetballen voor onze hedendaagsche jongelui.

Hij verzamelde weder de overgebleven leden der bende. De geëvadeerde Lenert J., het Cuperke, Wijn W., Melser Pr., Peter Sch., Mevis O., de zonen van Speel-Geerke uit Broeksittard en andere kwamen op zijne wenken' terug. De getrouwste leden recruteerde hij uit zijn familie en die zijner vrouw. Antoon te Lansert-Gulpen, bij wien hij zich later schuil hield, was zijn oudste zoon. S. van Ulestraten en Antoon W. te Wolfhagen waren zijn zwagers. Laatstgenoemde was weer de zwager van Wijn W. welke meesleepte zijn eigen zwagers Lambert Ph. te Vaesrade en Peter het Moutheuvelke te Hoensbroek. Nol C. en Antoon W. Jr. waren de waardige neefjes van Geerlingh. This Sw. van Puth en Willem C. van Spaubeek waren aangehuwde neven. Een groot gedeelte der weder opgeleefde bende hing aan elkaar door den band der familie. De opneming in de bende van „de spenselencremers Jacques D., Bernard Sp. en Jóes L., van den Cnijn van Amstenrade was- het werk van Geerlingh.

Er is dan ook geen twijfel, of Geerlingh Daniëls, welke de nieuwelingen beëedigde, was een der hoofdmannen, toen de bende weder opleefde. Een der getuigen noemde hem den onderkapitein.

Opvallend is hety dat alstoen slechts enkele leden van Hoensbroek, Schaesberg en uit de overige oostelijk gelegen gemeenten aan de diefstallen deel namen, hetgeen wellicht toe te schrijven is aan het afschrikkend voorbeeld, gesteld door de verschrikkelijke executiën in de Trebeek, bestaande in vierendeelen, radbraken en verbranden 'van enkele booswichten.

Wel zien wij de bende toenemen met nieuwe leden uit Geleen

23

Sluiten