Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en omstreken, waarbij Jonkheer Willem de Gaverelle, welke volgens meerdere getuigen de kapitein der bende zou zijn geweest. Niet echter alle geincrimeerden noemden zijn naam. Het is een eisch van rechtvaardigheid, dat wij hier vermelden, hetgeen wijlen de Rijksarchivaris Jos. Habets in zijne beschrijving der heerlijkheid Nuth zegt op bl. 88 Publications deel XVII: „Op last van de schepenbank te Geleen werd Willem de Gaverelle in het jaar 1760, beschuldigd aan de inbraken bij de dames Gadé te Lutterade en bij H. Petri ie Puth te hebben deelgenomen, op het slot van Amstenrade gevangen gezet, alwaar hij stierf, terwijl het proces nog aanhangig was. Zijn lijk werd door den vilder onder de galg in de Trebeek begraven. De familie verlangde, dat het lijk hetzij te Amstenrade hetzij te Geleen in den gewijden grond moest begraven worden om reden de overledene niet gevonnisd was en stichtelijk was gestorven. En zoo gebeurde het, dat Frans Meijer, gehuwd met Maria Johanna Theresia, dochter van de Gaverelle, daartegen eene aanklacht indiende bij de Hoogen Raad te Brussel, welke bij vonnis van den 17 November 1760 de familie de Gaverelle in het gelijk stelde. Tengevolge hiervan werd hJ lijk van uit het smaadvolle graf zonder plechtigheid op het kerkhof te Amstenrade begraven." 1)

Moeilijk, voor zooverre wij ze ingezien hebben, zal uit de betrekkelijke proces-stukken zijn te concludeeren, of de Gaverelle al dan niet schuldig was. De getuige-medeplichtige Nol C. (welke als bedelaar overal thuis was) sprak van den kapitein als van den zich noemende Peter sijnde een slotenmaeker wonende aan het Einde te Geleen, sijnde redelijk langh van p«>stuyr met langhe

1) Jhr. de Gavarelle woonde nabij de Kerk te Geleen in het thans nog bestaande mooie huis „Maes". Jhr. Duprez of du Pree woonde in een ander gedeelte van hetzelfde huis. Jhr. de Gavarelle zou tengevolge van de tortureering zijn overleden. Hn was afkomstig van Luik.

o» .iUitJI'iD,,n')w1'!£ me,* Maria Anna van Hoven werden te Geleen geboren: i 1719w^ar,a, J?hanna Theresia; 28 Dec. 1721 Johanna Elisabeth; 6 Juni Walram, Wraand, (dorpgetuige Josine Gadé); 14 Sept. 1727 Rosa (doopgetuige Rosa de Bronsfeld geb. de Schaesberg) ; 15 Oct. 1729 Maria Margaretlk Deze de Gavarelle was een zwager van Balthasar Duprez. Zijn broer Jonkheer Dyonisms de Gavarelle huwde met Anpa Maria Rosa van Schaesberg, Weduwe van Gerard Arnold van Bronsfeld en werd 7 Nov. 1734 als voorganaer van zijn stiefzoon Frans Willem Adriaan van Bronsfeld op het huis Schinnen beleend met de hoeve (het Heufke) te Grijsegrubben groot 30 bunders leenroerig aan het Adehjk Huis v. Schinnen (Habets Heerlijkheid Nuth).

24

Sluiten