Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1742; dat Wijn M. wederom te Amstenraedt aangekondigd hadde, dat bij de bende afgesproken was te gaen bestelen voors. winckel, waer hij gedetineerde met sijn vaeder en Rijck W. op voors. wal versaemelt hadde gevonden Mathijs Ponts en zijne twee soonen, Jöes Cr., Peter het Moutheuvelke, Corst en Jöes KI. met welcke personen hij hem (zich) vervoegd hadde aen het huijs van Sr. Clemens, alwaer zij meerder complicen hadden vinden staen, sijnde Hendrick Schr., Hendrick W., Lendert J., Wijn W., Geerlingh Daniëls, Anthon W., Daem C, Dirck C de Jonghe, Peter Sch., Lemmen B., Jan Sch., Hendrick en Wijn M., J. den tamboer van Schinveldt, Nol en Bracken St. uijt de Menstraet, het Speelmanke van Doender, genoemd Martin, en de twee speelluijden van Broeksittard alsmede meer andere andere onbekent, dat doens alle disposisiëns tot den diefstall al gemaeckt sijnde, sijne medegesellen het voors. huijs geinvadeert hadden, maar niet wetende op wat maniere deselve binnenshuijs geraeckt sijnde, mits hij op schildwacht staende niet en heeft kunnen sien. Dat eenighen tijd daernaer sijne gesellen uijtkwamen belaeden met groote packen, welke in sijne pre;entie niet geopend sijn, en dat de afdoenders uijt het Hoensbroeck Corst en Jöes KI., Peter het Moutheuvelke en Cr. de packen mede naer huijs genomen hebben en hem beloofd hadden naerderhandt sijn deel uijt te keeren, ende alle gewapend waren als vorens.

Verders verclaert den gedetineerde niet plichtigh te wesen aan den getendeerden diefstal op het huis Schinnen.

Henske C. verklaart alsnog geassisteert te hebben aen het inbreken en stelen op de capelanie van Hoensbroeck, 1) dat den jonghen affdoender van Hoensbroeck hem desen diefstall aengeseit hadde, hij gedetineerde vergesellt van Peter Sch., en Mevis O. tot in 't Hoensbroeck omtrent Meulejans gegaen is ende aldaer vergaedert hadde gevonden den ouden affdoender van Hoensbroeck Mathijs Ponts ende twee soonen, Corst en Jöes KI., Cr., Peter het Moutheuvelke, Nol en Br. St, uijt de Menstraet, Anthon W., Lenert I Geerl. Daniëls, Wijn W., Drick Sch , Daem C, Dirck C. Lemmen B„'

kasteel Ho^„twHnS -reK- Deze1is,de °ude slotkapelanie behoorende bij het K?rekho£fc He[ t J^ heWO°^' d°°r de" s'-otkapëlaan den heer kanunnik ivercknoUs. Het is een schoon middeleeuwsch gebouw gelegen in eene weiden de" Wf*^ ^ d°rP, naar de 2iide ™ ^t kasteef en behoort aan de womngvereenigmg aldaar, welke het gebouw goed restaureerde.

30

30

Sluiten