Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sch., van Thull, Martin den Speelman, Wijn en Drick M, van Merckelbeek, Drick W., J. den tamboer ende de twee speelluijdens van Broeksittaerdt ende meer andere die hij niet en kende. Allen naer de capelanie gegaen sijnde moest hij schildwacht houden, de medegesellen hadden alsdan de capelanie geforceert en geinvadeert, hij verclaert niet gesien te hebben op wat maniere sij aldaer gehandelt hadden, maer wel dat sij hebbende eene ledder, dat sij êenighen tijdt daernaer belaeden waeren met mobiliën aldaer gestolen, dat hij er staende voet aldaer van Mathijs Ponts becomen heeft voor sijne portie omstrent 5 schillingen segt toen naer huijs gegaen te sijn en niet te weeten waer de andere met de gestolene saecken gebleven sijn.

Idem geassisteert te hebben aen boter dief stal met inbraeck geschiet bij Mathijs Houtvast den Jonghen tot Grijsegrubben omtrent het jaar 1738; mét hem waeren al de voors. complicen off gesellen, dat sij sich saemengevonden hadden op het veldt tusschen Nagelbeek en Grijsegrubben, en het huijs Houtvast genaederd hebbend Lemmen B. en Dirck C. met eene ledder over een dack geklommen tot op 'den mesthoff en de cleene poorte van voors. huijs geopent hadden, dat doens oock de ander gesellen sijn ingegaen, dat hij gedetineerde schildwacht moest houden en niet kan seggen, wat sijne medegesellen in het huijs geperpetreert hebben. Uijtgekomen sijnde hadden sij een quantiieijt boter en spek, dewelcke de oude afdoender naer sijn huijs medegenomen hadde en hem gedetineerde op straët gegeven hadde 5 blamusers. De ander kregen ieder 6 specie schillingen. Dat sij met deselfste waepenen versien waeren.

Verclaert gecoöpereert te hebben aen de diefstall van het casteel Schloun, dat de oude afdoender van Hoensbroeck desën diefstall aengecondight hebbende, hij met sijn vaeder, Mevis O., Dirck C, en Lemmen B. gegaen waeren tot op het veldt achter Hunnecum alwaer sij vergaedert vonden Ponts met de twee soonen, Corst en Jöes KL, Cr., het Moutheuvelke, Nol en Bracken St., Wijn en Drick M. van Merkelbeek, J. de tamboer, Daniëls, Antoon W., Drick W., Daem C, Sch., den speelman Martin en nog eenige andere die hij niet kende. Vandaer sich vervoeght tot Schloun, dat hij door Ponts geordert werd eenen scheutwegh van het casteel op schildwacht te staen, terwijl de andere gesellen

31

Sluiten