Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eigen man was. Een tweeden keer, dat hij hetzelfde wilde doer, werd hij door haar erkend. Hij bekende eindelijk medeplichtig te zijn aan diefstal bij H Petri en het eerste in de slaapkamer te zijn binnengegaan, van dezen bij de haren te hebben neergehouden, totdat hij gebonden was, en hij hem daarna met de haren van het bed afsleepte, dat Geerlingh Daniëls, Peter Sch. en de twee van Broeksittard hem toen met ijzers sloegen om hem te vermoorden en hem dood wanende met een bed bedekten. Ook was het Geerlingh met een paar anderen, welke hadden getracht de vrouw dood te slaan.

jf Door het schelden en het „spoken" van den Keukelaer, welke met hem gevangen zat en die hem beloofde voor hem te zullen bidden, als hij alles revoceerde, herriep hij later zijne bekentenis. Daar zijne schuld vaststond ging hij op 30 September voor den derden maal op de pijnbank met de Spaansche stevelen en legde toen volledige bekentenis af.

Op den 6 October nachts 2 uur gelukte het Antoon H. uit de gevangenis te ontsnappen. In den kelder vond men zijn harnas, waarvan drie kluisters verdwenen waren. Men vond de plank van van het secreet stuk gebroken, en na eerst door het privaat-rioo te zijn gekropen, was hij door den vijver- gegaan en blootsvoets tot Munstergeleen geloopen alwaar hij een paar schoenen kreeg' en toen naar Stadbroek ging, waar hij bij een vriend bleef.

Uit het verhoor der wachters, 10 in getal, bleek, dat eenige in het wachthuis aan den ingang van het kasteel kaart speelden en andere sliepen.

Nadat gedurende drie achtereenvolgende malen brieven van citatie „ad valvas ecclesiae" aangeplakt werden en de vluchteling niet verscheen, werd voortgeprocedeerd met het gevolg, dat bij vonnis der schepenen van 29 Mei 1764, conform het advies der rechtsgeleerden, Antoon H. veroordeeld werd om „in effigie" 1) gehangen te worden met confiscatie zijner goederen.

De bij vonnis der schepenen geconfisqueerde goederen bestonden uit een klein huisje met 25 roeden huisweide en 7 stukken land en weide groot te samen 529Va roede alles gelegen te Puth en waarvan de totale waarde door den landmeter C. Klincken-

1) Het ophangen „in effigie" geschiedde door een stroo-man op te hangen in den regel gekleed met kleeren van den veroordeelde.

64

Sluiten