Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor goed in de dievenbende te worden opgenomen. Na den eed te hebben afgelegd, zooals reeds voren beschreven, hield Geerlingh een klein preeksken tot lof van den duivel, welke zoo'n goede en sterke man was, die steeds in alles zoude helpen en de pijn van tortuur, zoo deze mocht worden toegepast, zoude wegnemen. Tegenwoordig waren daar nog twee kerels in soldatenmontoer ende manchetten op hunne handen, met degens op hunne seijderr waarvan een met kort swert gekrold haijr oudt van jaeren voor desen tot Valkenburg geapprehendeert ende geevadeert.

Francis, na eerst enkele kleine zonden verteld te hebben (zooals trouwens de meeste geincrimineerde deden) bekende medeplichtig te zijn geweest aan diefstallen „Gadé" en „Petri", genaamd „de Waal". Verklaarde, dat aan laatstgenoemden diefstal nog medeplichtig waren eenen slotenmaker van Geleen op den Pesch wonende naast het huis van den Heer Maes, nog drie van Broeksittard waarbij twee zonen van Speelgeerken, waarvan een getrouwd met de dochter van Nees van Broeksittard „met lammen handt gelijk een klein vuijske, alle drie kuijckenkremers."

Overeenkomstig het advies van de rechtsgeleerden Pelzer en Ernst te Aubel werd Francis H. als medeplichtig aan de diefstallen Gadé en Petri op den 5 Februarie 1751 door de schepenen veroordeeld om met strop aan den galg geworgd te worden en aldaar te verblijven, met verbeurdverklaring zijner goederen en effecten.

Op den 9 Februari daaropvolgend werden Jacques Dujardin (ie Keukelaer) This Sw. en Francis H. door den scherprechter Tillborch met zijne beulsknechten onder assistentie van een brigade schutten ten overstaan van Schout en Schepenen en ten aanschouwe van eene groote menigte volks op den Danekerberg aan een nieuwe galg opgehangen. ^S^H

De scherprechter had weer een goeden dag gehad. Voor ieder geëxecuteerde kreeg hij 2 pistolen, dus 6 pistolen samen.

Een pistool is een Spaansche gouden munt, doende destijdsch 12 gulden.

Melser P. geboren te Schinnen oud 33 jaren, op 21 October 1738 gehuwd met Catharina K. te Sweikhuizen, woonde naast de pastorie te Schinnen.

Mevis O. gedetineerde op het kasteel St.-Jansgeleen noemde hem als medeplichtig aan de diefstallen bij Gadé en Petri, en aan

79

Sluiten