Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

handt stelde, waer neffens een crucifix weerde nedergeleijt ende tusschen de doode handt ende het crucifix wierde gestelt een ront houten doosken, waerin deselve Wijn seijde te wesen vier geconsacreerde heilige hostiën, verclaerende hij deselve gesien te hebben, mede dat eene derselve heijlige hostiën waere in een grauwe papier ingewickeld welcke jet besmoddeld off besmeert waere, zettende de Keukelaer een Moedergodtsbildjen in zijne handt hetwelk hij aan hem gedetineerde voorhielt, als wanneer hij gedetineerde den eed heeft gesworen „van gheene der complicen te verraeden, hebbende deselve eedt bestaen in volgende woorden: „soo sweere Godt aff en den duyvel toe", doens den duym en de twee voorste vingeren van de rechte handt opstekende ; verder declareert hij dat bij denselve eede worde gesproken, dat zij te saemen uytgaande alles in duyvels naeme souden doen". Naer welcken gedaenen eedt den Keukelaer naer Hommert is vertrokken en hij gedetineerde bij Wijn is blijven logeeren. Deze vertelde hem toen de doode hand te wezen van eenen geexcuteerde, die hij zelf van eene galg had afgekapt en medegenomen. De vrouw van Wijn was den geheelen avond daarbij present geweest.

Gl. noemde o. a. als medeplichtigen bij den diefstal „Gadé" Joncker de Gavarelle Cantoor-meester wonende neffens den Kerkhof te Geleen en Deprez zoon van wijlen den Scholtis (deze was Balthasar Deprez was niet Scholtis maar wel Schepen) hebbendé eene office in- de heerlijkheid Vaasrade (secretaris der Schepenbank), welke beiden op den dag van den diefstal in overleg met Geerlingh Daniëls voor het huis van de dames Gadé het plan van den inbraak vaststelden, bestaande in het uitbreken der staven van het venster naar den weikant. Toen dit echter niet lukte kroop Francis H. onder de poort door welke hij opende. Op den hof vatten toen post de Gaverelle, Deprez, Daniëls This, Geerlingh, Wijn, Antoon en Francis H. en Nol de trouwe jongen met de zieke oogen. Geerlingh, welke geen succes had met een breekijzer aan de huisdeur, brak een venster open waardoor Francis naar binnen klom en de deur opende. Geerlingh, Daniels Thijs, Antoon en Francis H. en Peter Sch. stormden naar binnen. De overige werden om het huis op schildwacht gesteld. Weldra werd binnenhuis licht ontstoken en vielen de indringers op het bed

10$

Sluiten