Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Om 11V2 uur nachts werd de zitting-der Schepenen geschorsl en Mevis O. van den stoel van tortuur afgezet. Des anderen daags ging hij met de bekentenissen voort zonder pijniging. Hij vertelde in het jaar 1743 ten huiz3 van Geerlingh Daniëls te Wolfhagen door dezen te zijn beëedigd en in de bende te zijn opgenomen. Voor het meermalen beschreven altaartje zwoer hij: „dat hij noits eenighe complicen soude bekent maecken; alwaer het saecks oock dat hij in apprehensie sijnde, eenighe doorje torture soude moeten nomineeren dat hij ter justitie gebracht wordende, deselve in alles soude moeten herroepen, te dien einde Godt en de H. Moedergodts en alle Godts Heijligen afswerende ende hun aan den duivel overgevende ende alles te doen in duijvels naeme". Sijnde dit aldus geschiet in presentie van Geerlingh door het opsteken van de 2 voorste vingeren en duime sijner rechterhandt. - Zijne eerste diefstallen waren als toen geweest bij Corten in het Hellebroek waarvan zijn aandeel was een halve „veerdel" spek hetgeen hij verkocht voor 48 stuivers, dan bij Clemens te Sittard waarmede hij verdiende 3 schillingen om post te houden aan de Boonenbrug. (Volgens den Archivaris Janssen „Bonnisbrug". Deze is de brug tusschen de huizen Rutten en Wijnhoven over de beek welke naar Millen loopt) en diefstallen Paes Limpens te Oirsbeek en Heijnen te Spaebeek.

Van het vonnis over Mevis O. vonden wij geene aanteekening. Vermoedelijk onderging hij geen mindere straf dan zijne medegevangenen.

Dank aan de plaats gehad hebbende executiën, waarbij vooral de hoofdmannen het leven lieten, en door het vluchten van het grootste deel der schelmen werd deze bende voor goed uitgeroeid.

Namen van deze bandieten komen althans in de nieuwe bende van 1762 niet voor.1)

doer.2 M \ ■ -2|'3 Maart, 1762 °ntdekte <*ne brigade te Sehinnen dienstig Marechaussee ln eene sehuur bij een kleermaker te Wintraak een 16tal ïofenl'nS;;Wa%an<,e,meeste .^kwamen en sleehts gearresteerd werden en FrancSvl T Fra"scThman' welke tu^chen de koeien zich verborgen hield 7nnHp>a K l!' ^enaamd Tater-Sus welke boven de poort van het huis verborgen zonder broek en behangen met spinnenweefsel zich met een mes verdedigde* dat!ï tet,Verh°°r,bleek dat alle gewapend waren met geladen pistolen en dat men te doen had met eene bende dieven en brandstichters.

/ ater-ïus bekende op de stoel van tortuur, medeplichtig te zijn geweest

114

Sluiten