Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

27 O O

Verders wordt nog hier ingestelt voor het licht gld. st. ort. welck men In zomer dagh en nachte voor de wachten furneert heeft een pistol 15 0 0

Item aen den timmerman Mich. Vrouwenraedts voor het macken der galge ledderen en andersints voor 10 daegen te werken 10 10 0

Daer voor het holt furneert volgens werdeeringhen 25 0 0 Aan den smit Mich. Kisters voor het maecken

der kettenen nagelen ende klammen 18 9 0

noch aen eenen anderen smit voor kluijsters 2 10 0 Item op de executie van de voors. crimineele Tis Sw., Jacques Dujardin ende Francis H. drij geestelijcken drij daegen gespijst jeder dagh twee maeltijden ende elk een kan wijn 27 0 0

Op de tweede executie ook drij bichtvaeders als vooren

Ende ten lesten op de executie van Ger. G. eenen Bichtvaeder drij daegen reckende voor de maeltijdt eenen gulden ende voor den dagh een kan wijn. 9 0 0

//. Staet van specificatie van gedaene devoiren soo wegens torturen als executiën door mij ondergeschreven binnen de Heerligheijt Schinnen gedaen ende sulx ten versoeke van den Heere De Limpens schouteth aldaer.

Ten eersten ad 30 junij 1750 hebbe ick getortureert Pistolen Anthon H. dus ingevolge conventie 1 pistol. 10 0

Item den 2 julij getortureert Jacq. Dujardin alias den

kuijkelaer 10 0

Item den 3en dito julij wederom den voors. kuijeke-

laer getortureert. 10 0

Item den 3 Sept. op nieuwe feijten Anthon H. getortureert. 10 0 Den lOen Sept. Wijn W. getortureert. 1 0 0 Den 11 Sept. totter 12 dito den voors. Dujardin 10 0 Den 14 Dec. Francis H. getortureert. 10 0 Den 16 dito ben ick naer het casteel van Schinnen beroepen worden om Nol C. eene territie te doen dus sooveel als torture. 10 0

120

Sluiten