Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XV

Ongelukkigerwijze was echter in va 125 de lezing onzeker, daar in de handschriften, in plaats van Asisi, asis (in andere axis) staat Zoo kwam het, dat ook het stadje Spello (in de Oudheid Hispellum geheeten), waarvan de ligging in overeenstemming is met de beschrijving van den dichter, er aanspraak op maakte Propertius' geboorte-stad te zijn.

Een inscriptie *) te Assisi gevonden heeft ons echter omtrent de waarheid ingelicht; deze inscriptie luidt als volgt: C. PASSENNO C. F. SERG PAVLLO ROPERTIO BLAESO

Nu vertelt ons Plinius de jongere (Epist. VL 15. 1.) het volgende: Passennus Paullus, splendidus eques Romanus et in primis eruditus, seribit elegos; gentilicium hoe Mi: est enim municeps Properti atque etiam inter maiores suos Propertium numerat.

Er is dus geen twijfel mogelijk: Passennns Paullus was te Asisium geboren, en dus ook zijn municeps Propertius.

Het jaar, waarin hij geboren werd, is ons evenmin als zijn sterfjaar overgeleverd, maar toch kunnen wij den tijd, waarin de dichter leefde, ten naaste bij bepalen. Er is n.1. in Ovidius' autobiographie (Trist IV. 10) een passage, waarin sprake is van de verschillende dichters van den toenmaligen tijd (va 51 en volg.):

Vergilium vidi tantum, nee amara Tibullo

tempus amicitiae fata dedere meae; successor tuit hic Hbi, Galle, Propertius Mi; quartus ab his serie temporis ipse tui.

Nu is Tibullus tusschen 54 en 49, Ovidius, zooals wij met zekerheid weten, in 43 v. Chr. geboren, zoodat Propertius' geboortejaar tusschen 54 en 43 moet liggen; daar nu het eerste boek niet na 28 v. Chr. gedateerd kan worden en de dichter ± 20 jaar oud zal geweest zijn, toen hij Cynthia.

i) CIL. XI 5405 = Dessau, Inscr. sel. 2925.