Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

256

foederis heu taciti, cuius fallacia verba 21

uon audituri diripuere noti! at rnihi non oculos quisquam inclamavit euntis:

unum impetrassem te revocante diem. nee crepuit fissa me propter harundine custos, 25

laesit et obiectum tegula curta caput denique quis nostro curvum te funere vidit,

21. foederis heu taciti: de uitroep staat in den geniüvus, zooals bij Catullus 9, 6; zie de aanteekening bij dat vs., p. 10.

23. oculos . . . Inclamavit euntis t wanneer een zieke op 't punt was te sterven, was het de gewoonte hem luide bij zijn naam te noemen, waarschijnlijk om hem te doen ontwaken, als hij in zwijm gevallen was. Door deze conclamatio trachtte men dus 't breken der oogen te verhinderen; euntis (ace plur.) staat hier voor labentes (— morientes) „brekend", zie Ovia Trist III, 3, 43 nee cum clamore supremo / labentes oculos condet amica manus.

24. te revocante t vgL U. 27, 15 si' modo clamantis revocaverit aura puellae, / concessum nulla lege redlblt Iter, Ovidius is overtuigd, dat de tranen van zijn vrouw zijn leven in het stervensuur zouden kunnen rekken, zie Trist m, 3, 41. 42 nee dominee lacrimis in nostra cadentibus ora \ accedent animae tempora parva meae.

25. fissa . . . harundine t „een ratel", .kleppert", vgL den scholiaat op Aristophanes, Nubes 260 npbrxAoV tS'iuc b orytgbfitvoc. ixvrrjSec. tóM.ftoq jeai *ar*<rKSua^ófievog Swre r)x&v, « rti aura» Sovoin raïj XtprbDeze kleppers werden waarschijnlijk gebruikt om booze geesten te verdrijven; een spook verdwijnt immers, y)v tyótpov ótieeóff») yaA*OV 5? 0-tSt)p0V (Lucianus, PhUops. 15). De custos moest gedurende den nacht wakker blijven en de kleppers voortdurend heen en weer bewegen.

26. De verklaring van dit vers is onzeker: le. men gebruikte in plaats van een kussen een gebroken dakpan om 't hoofd op de baar te ondersteunen; dan luidt de vertaling: „een gebroken dakpan bezeerde ntijn hoofd, dat er ruw tegen aan geduwd werd {obiectum)"; 2e. Cynthia verwijt den dichter, dat haar stoffelijk overschot voor de begrafenis tijdelijk in een schuurtje met gebroken dakpannen werd geplaatst; dan vertale men: .het dak vol openingen beschadigde mhn hoofd, dat aan weer en wind was blootgesteld". De eerste verklaring verdient o. L de voorkeur.

27. curvum i .gebogen door smart".