Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

257

atram quis lacrimis incaluisse togam? si piguit portas ultra procedere, at illuc

iussisses lectum lentius ire meum. 30 cur ventos non ipse rogis, ingrate, petistj?

cur nardo flammae non oluere meae? hoe etiam grave erat nulla mercede hyacinthos

inicere et fracto busta piare cado? Lygdamus uratur, candescat lamina vernae: 35

sensi ego, cum insidiis pallida vina bibi.

28. atram . . . togam: als teeken van rouw, vgL Tac. Ann. UT, 2 atrata plebes „het rouwdragende volk", lacrimis incaluisse: cf. Hom. Ilias, VH, 426 Saxpox 9-epptx yréóvreq.

29. UIuci „tenminste tot aan de stadspoort".

80. ventos . . . petisti: de winden moeten de vlammen van den brandstapel aanwakkeren, vgL Uias XXIH, 198 ïvS-' xur' aAA' évórxTS noSxp%y\g SXog 'AyjXXeóg. / vrxq kxkvv&t xupy)q Sotoitr' r)p&T' xvipcottrt, / Hoppn %cu Zi&pópo>, %xt vKinyfro kpx kxXx' / ToAAa 3e te«i vxkvSw yrpucréu SéxeC èXXtrótveut / éAdi/Ccep', oppx rxyurrx irupt tpXeyeS-oixro vetpot, / oXrj re o~sóxtTO Kxy)ftevou.

8a Zie de aanteek. bij Propert. H, 18, 80.

83. Zie Propert. I, 17, 22. hoe etiam grave erats „was je zelfs dit te veel!".

34. fracto busta piare cado: „mijn schim te bevredigen door het uitstorten (eig. „het breken") van een kruik wijn over mijn asch".

35 en volg. Plotseling komt by Cynthia de gedachte op, dat zij een gewelddadigen dood gestorven is. Haar slaaf Lygdamus heeft haar vergiftigd.

Lygdamus uratur s „laat Lygdamus door branden met gloeiend ijzer tot bekentenis gedwongen worden".

lamina i „de ijzeren plaat", vgl. Cicero, Verr. V, 168 cum ignes ardentesque laminae ceterique cruciatus admovebantw.

36. sensl . . . bibi: „ik voelde de doodelijke uitwerking dadelijk, toen ik door zijn toeleg den vergiftigen wijn opdronk", pallida: „giftig", eigenlijk „bleek makend", vgL Hor. Carm. I, 4, 13 pallida mor».

Enk, Elegiaci. 17