Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

270

et domus est titulis utraque fulta suis. mox, ubi iam facibus cessit praetexta maritis,

vinxit et acceptas altera vitta comas, iungor, Paulle, tuo sic discessura cubili: 35

in lapide hoe uni nupta fuisse legar. testor maiorum cineres tibi, Roma, colendos,

sub quorum titulis, Africa, tunsa iaces, et Persem proavi simulantem pectus Acbilli

quique tuas proavo fregit Achille domos, 40 me neque censurae legem mollisse, nee ulla

82. titnUs: „de opschriften onder de beelden der voorouders".

33. facibus . . . maritis i fax marita ■ „huweljjksfakkel". praetexta: de kinderen van vrijgeboren Romeinen, zoowel jongens als

meisjes, droegen een met purperen zoom versierde toga; deze werd door de meisjes op den dag van haar huwelijk afgelegd.

34. altera vitta: nl. de vitta der getrouwde vrouw (vitta matronalis); vóór 't trouwen droeg zij als vrijgeboren meisje de vitta virginalis.

acceptas . . . comas i „de opgenomen, opgestoken haren", vgl. Plant MosteU. 226 capiundas crines, en Propert. IV, 9, 49 mollis et hirsutum cepit mihi fascia („boezemband") pectus. Acceptus staat dus tegenover het loshangende haar der meisjes.

35. sic: „aldus", door den dood, niet door echtscheiding; discedere wordt vaak van divortium gebruikt, zoo schrijft Caelius aan Cicero (ad Fam. VTU, 6) uxor a Dolabella discessit.

86. in lapide hoe i uit deze woorden blijkt, dat dit gedicht op haar grafsteen werd gebeiteld. Anderen vatten hoe als nominativus op en vertalen „op den steen zal dit van mij te lezen staan: uni nupta fuisse". legart fut

37. maiorum : sc. meorum.

38. Er is hier een toespeling op een monument of munt waarop onder de inscriptie met de namen der overwinnaars Africa was afgebeeld als een vrouw, die in t stof lag neergeveld.

89. L. Aemilius Paullus Macedonicus overwon koning Perseus, die beweerde, dat hij van Achilles afstamde, in den slag bij Pydna (168 v. Chr.).

Constr.: et <~ testor eum ^> qui Persem et tuas domos <^ o Perseu ^> fregit.

41. censurae i toespeling op het censorsambt door haar echtgenoot in 22 v. Chr. bekleed. Cornelia beroemt er zich op, dat zij zoo deugdzaam geleefd heeft, als de strenge wetten der censuur verlangden.