Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- ,Jij zult niks, jij zult zeggen, waarom je mij getrapt hebt!....

Jacques duwde Jan terug. Zijn drift maakte hem moediger en weldra rolden de beide knapen worstelend over den vloer.

Nieuwsgierig drongen de anderen in een kring om de vecnten-

dCJan^s°tevige armen hadden den Fransoos spoedig onder. „Help, help me!" schreeuwde deze.

Toen drong die lange bleekneus naar voren en gaf Jan met de liniaal een slag op zijn schouder, dat hij van pijn zijn vijand

l0Sï)lt is gemeen!" riep hij, maar tegelijk werd hij door zijn onverhoedschen aanvaller achterover getrokken. Jacques strom-

PCl Jalat is gemeen!" riepen verschillende stemmen. De jongens hadden den Franschman zoo gaarne een pak slaag gegund, en den moedigen Jan, die zelfs voor de bedreiging: „Ik zal het zeggen tegen mijn papa" niet bang scheen, bewonderden ze.

Karei van Merleveld was % die den bleekneus de liniaal.wilde ontwringen, maar hardhandig werd teruggestooten. Chris Volder was om zijn kracht bekend. Hij was de oudste en ook de langste van al At> iontfens. i 1

Karei stoof op hem af; Jan was ook opgesprongen en weiara raakten vier° vijf, zes knapen aan 't plukfiaren. Jacques kwam weer in de verdrukking. Hij werd gestompt en geschopt en aan ziin mooie kleeren getrokken. ,

Keling kreeg hij een duw, hij wist niet van wien, struikelde over Jan's been, en smakte neer tusschen een paar banken, over Jan s dj ^ ^ schreeuwde

hi De vechtenden mérkten 't nog niet. Karei van Merleveld had ïl'een bloedneus opgeloopen van Chris Volder, die woest met zijn

liniaal rondsloeg. t0„„„„e Miin arm, ik kebroken mi n arm! huilde Jacques.... Toen klonk opeens een verschrikt fluisteren: „De meester!.... oas oor en de meeste jongens doken terug naar hun plaatsen. P In de lichte deuropening stond plotseling de lange, statige gestalte met het zwarte kalotje en de lange steenen jn>8 In 's meesters ernstige oogen gloeide toorn. Zijn p P beefde^ zijn hand, zijn lippen persten zich samen, als wilde hij zijn woede beheerschen. . ,.„

Toen stiet hii uit: „Bèngels! Bengels!!

Wn Karei en Chris en nog enkelen weken uit elkaar; wisten

Sluiten