Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

112

huisje binnentrad, en nog wel een uit Utrecht? Wat zouden de menschen denken en wat zouden ze zeggen? Daar was al weer zoo™ moeilijkheid. Nou ja! Doorstappen nou maar. Dan zou hij wel een lap om zijn been binden of om zijn hoofd, en een erg zuur gezicht zetten als er iemand nieuwsgierig was.

Frans was terug, Frans moest verder beschermd worden.

Wat ha^"destakker al veel geleden. Straks, toen zij samen, moeder en Jan, Smet veel moeite naar binnen hadden gedragen eïin de bedstee getild, had Jan 't wel gezien dat Frans zich de UppL bijna ten bloede beet om 't niet uit te gillen van pi,n.

YJ?ïïZ)££!!^ ^ laatste dagen verhaald maar kort en gebroken, want zijn lippen beefden van afmatting Sfn handen trilden van koorts, en toch wilde hij vertellen. Ze

dat ze wisten, hoe groote ellende hij had doorstaan.

E&di?^as de verwarde troepenafdee ing, waartoe Frans beWde? na maanden zwervens, in Holland beland maar daa al spoedig onder strenge tucht gekomen, zoodat het rrans met had molen gelukken zijn moeder op te zoeken. Een paar brieven, AiThTg^sch^even had, bleken haar niet bereikt te hebben % Maar _ toen h5 met zijn troep in de nabijheid van Haarlem was gekomen en vernomen had, dat hij, als Hollander, weer bi, een aX cohorte') zou worden ingedeeld, om na enkele dagen opnfeuw naar het oorlogsterrein, nu vér weg in Pruisen, te worden dP7nnden was hii gedeserteerd.

g Sn waThet verlangen naar huis hem te sterk geworden. Hi, wasTn de richting van Leiden gedwaald en daar, helaas door een patrouille die zich in de nabijheid der stad schuil hield, om mogelikvoorbijtrekkende soldaten, die niet van een paspoort voorzien waren, te arresteeren, oogepikt en gevangen gezet

Maar de troebelen, die kort daarop in Leiden en omstreken plaats hadden, bezorgden hem weer de vrijheid: de oproermakers hadden de gevangenissen opengebroken.

Fraïs was toen ijlings de stad uitgesneld den weg naar Harmelen op, - aan eten noch drinken had hij gedacht, - maar was bijna de troepen, die van Utrecht kwamen om de oproeng-

~M Hoewel het postverkeer door Napoleons verstandige maatregelen in zijn groote rTveel verbeterd was, in vergelijking met dat van vroegeren ti,d, het het toch hier en daar nog veel te wenschen over. -1 Bataljon.

Sluiten